Statut Starostwa Powiatowego

Uchwała nr XLIX/612/10

Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 105 ust. 2ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawęo finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706)  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu uchwala

Statut Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim:

§ 1.Podstawę prawną działania Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim zwanego dalej Starostwem stanowią w szczególności:

  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.),
  2. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
  4.  Statut Powiatu Stargardzkiego,
  5. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim,
  6.  niniejszy Statut.  

§ 2. 1. Starostwo jest jednostką organizacyjną powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu.

  1. Siedzibą Starostwa jest miasto Stargard Szczeciński.  

§ 3. 1. Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonania przez powiat:

  1. zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym powiatowym jednostkom organizacyjnym,
  2. zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
  3. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych.  

2.Do zadań Starostwa należy kompleksowa obsługa organów Powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji.  

§ 4. 1. Kierownikiem Starostwa jest Starosta Stargardzki.

2.Starosta organizuje pracę Starostwa kierując bieżącymi sprawami oraz reprezentuje je na zewnątrz.

3. Starosta dokonuje czynności prawnych w imieniu jednostki.

4. Starosta kieruje pracą przy pomocy Wicestarosty, dwóch Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu oraz dyrektorów wydziałów.  

§ 5. Starosta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.  

§ 6.Organizację i szczegółowy zakres działania Starostwa określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Radę Powiatu Stargardzkiego.  

§ 7.Prawa i obowiązki pracowników Starostwa określa ustawa o pracownikach samorządowych, regulamin pracy nadany przez Starostę w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  

§ 8.1. Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan dochodów i wydatków zgodny z układem wykonawczym budżetu Powiatu.

3.Starostwo prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

§ 9. Starostwo posiada odrębny rachunek bankowy.

            § 10. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLII/410/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu
w Stargardzie Szczecińskim zmieniona uchwałą Nr X/94/07 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2007r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

            Zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z póź. zm.) zachodzi konieczność dostosowania przez Starostwo statutu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy do wymogów ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ganczarska 01-09-2008 15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ganczarska 04-02-2011 13:54