herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

STAROSTA STARGARDZKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Stargard Szczeciński

STAROSTA  STARGARDZKI

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 329/3 o powierzchni ogólnej 474 m2 (0,0474 ha) wraz z udziałem
w wysokości 115/1000 części w działce nr 329/2 o powierzchni ogólnej 1016 m2 (0,1016 ha) stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Stargard Szczeciński. Działka nr 329/2 posiada księgę wieczystą Nr SZ1T/00116375/8, natomiast działka nr 329/3 posiada księgę wieczysta  Nr SZ1T/00116330/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto)              38.150,00 zł

(słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100)

za działkę 329/3                                                                        35.700,00 zł

za udział w działce 329/2                                                          2.450,00 zł

Wadium                                                                                      3.800,00 zł

Minimalne postąpienie                                                                 390,00 zł

Uwaga:do ceny uzyskanej w licytacji zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”:

– działka nr 329/3 przeznaczona jest pod funkcję gospodarczo – garażową, w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług – symbol 34.MN, U,

– działka nr 329/2 przeznaczona jest pod projektowaną drogę wewnętrzną – symbole w planie 80.KDW.

Z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, zawierającym szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, należy zapoznać się w Urzędzie Miejski w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 - Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. Nr 11.

Działka usytuowana w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację.

Na wykonanie przyłączy sieci infrastruktury technicznej wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych mediów – instytucjonalnych lub prywatnych.

UWAGA!

1.Przetarg odbędzie się dnia 25.04.2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej nr 1 (pokój nr 103).

2. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć najpóźniej do dnia 19.04.2013 r. na konto Starostwa Powiatowego Stargardzie Szczecińskim – Bank PKO BP O-Stargard Nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830. – z dopiskiem: Wadium na działkę nr 329/3 Stargard Szczec.

3.Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

4.Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

7. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

8.Starosta Stargardzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 206 lub telefonicznie 91/480 48 36.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Błoch 21-03-2013 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2013 15:53