herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

 BIURO OBSŁUGI ZARZĄDU I RADY POWIATU
 
  Starostwa Powiatowego w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

Obsługa Zarządu Powiatu - I piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 106, 107 i 108 oraz sekretariat 114

Obsługa Rady Powiatu - I piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 104

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   SZ

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

 

Agnieszka Zielińska-Ząbek

 

SZ.ZE1

Dyrektor Biura

(91) 48 04 814

biuro@powiatstargardzki.pl

Anna Kamińska-Bryła

SZ.KM2

Stanowisko ds. obsługi Zarządu

(91) 48 04 895

 zarzad@powiatstargardzki.pl

Anna Rozbicka-Krüger

SZ.RZ3

Stanowisko ds. kadr

(91) 48 04 811

 kadry@powiatstargardzki.pl

 Elżbieta Błoch SZ.BO4 Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych  (91) 48 04 826

 bhp@powiatstargardzki.eu

Natalia Szarżanowicz

SZ.SR5

Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu

(91) 48 04 825

sesja@powiatstargardzki.pl

Monika Rybicka

SZ.RB6

Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu

(91) 48 04 832

komisje@powiatstargardzki.pl

Ewa Zwolak

SZ.ZO7

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

(91) 48 04 802

sekretariat@powiatstargardzki.pl

 Aurelia Konopka

SZ.KN8

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

(91) 48 04 803

sekretariat@powiatstargardzki.pl

Marek Synowiecki

Kamila Chałdaś

SZ.SN9

SZ.CA9

Stanowisko ds. kontaktu z mediami (91) 48 04 811

info@powiatstargardzki.pl

k.denis@powiatstargardzki.eu

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1. z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym:

1) opracowywanie terminowego przygotowywania i przekazywanie dokumentów Starosty oraz Zarządu Powiatu będących przedmiotem obrad Rady Powiatu i jej Komisji,

2) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu wynikających  z planów pracy Rady Powiatu,

3) redagowanie porządków posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu,

4) redagowanie porządków obrad sesji Rady Powiatu,

5) protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu,

6) protokołowanie obrad sesji Rady Powiatu,

7) przekazywanie do realizacji uchwał Rady Powiatu kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,

8) przekazywanie właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu do realizacji uchwał, postanowień, zarządzeń i innych ustaleń Zarządu Powiatu i Starosty,

9) przesyłanie uchwał Rady Powiatu  Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,

10) przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwał, obwieszczeń oraz zarządzeń Rady, Zarządu Powiatu i Starosty,

11) występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu o dostarczenie
 nformacji, sprawozdań i analiz niezbędnych do podjęcia właściwych rozstrzygnięć,

12) przekazywanie właściwym kierownikom  komórek organizacyjnych Starostwa oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu zapytań i interpelacji radnych, w celu przygotowania projektów odpowiedzi,

13) prowadzenie zbioru przepisów powiatowych do powszechnego wglądu w siedzibie Starostwa,

14) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego, Regulaminu nagród, Regulaminu  wynagradzania pracowników Starostwa,

15) przedstawianie wniosków w sprawach organizacyjnych, mających na celu usprawnienie pracy Starostwa,

16) prowadzenie sekretariatu Zarządu Powiatu,

17) przechowywanie pieczęci Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Starostwa Powiatowego, Zarządu Powiatu oraz pieczęci okrągłej,

18) obsługa gabinetów: Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu w czasie wizyt zaproszonych osób,

19) potwierdzanie delegacji osobom przybywającym do Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu i Sekretarza Powiatu,

20) organizowanie narad i spotkań kierowników komórek organizacyjnych Starostwa  i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,

21) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami:

- majątkowymi radnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, dyrektorów jednostek, członków Zarządu,

- lustracyjnymi Sekretarza i Skarbnika Powiatu;

2. z zakresu ustawy kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych:

1) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Starostwa oraz akt osobowych dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,

2) planowanie doskonalenia zawodowego i organizacja szkoleń pracowników Starostwa,

3) opracowywanie analiz i informacji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych,

4) wystawianie delegacji służbowych pracowników Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, prowadzenie rejestru
delegacji,

5) prowadzenie postępowań wyjaśniających na polecenie Starosty dotyczących dyscypliny i jakości pracy pracowników Starostwa;

3. z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

4. z zakresu rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:

1) przyjmowanie korespondencji kierowanej do Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu i Sekretarza Powiatu,

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przedkładanie wpływających faksów i dokumentów przekazanych drogą elektroniczną oraz ich kierowanie zgodnie z dekretacją,

3) rozdzielanie korespondencji wprowadzonej do elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

4) prowadzenie kalendarza spotkań, wizyt i innych form uczestnictwa członków Zarządu Powiatu;

5. z zakresu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

1) prowadzenie gospodarki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) obsługa administracyjna Komisji Świadczeń Socjalnych;

6. z zakresu kodeksu wyborczego:

1) wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu terytorialnego i przeprowadzaniem referendów lokalnych,

2) opracowywanie projektu uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze,

3) obsługa powiatowej komisji wyborczej;

7. z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,

2) składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu;

8. z innych ustaw w zakresie niezbędnym do prawidłowego i kompleksowego załatwienia prowadzonych spraw i zrealizowania powierzonych zadań. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 22-11-2007 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 15-05-2018 10:04