herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Biuro Obsługi Urzędu

Biuro Obsługi Urzędu
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,
 
parter - kancelaria ogólna w holu budynku, pokoje: 02,03
piwnica - pokoje: 002, 005
stosowany symbol przy znakowaniu spraw SU
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Izabela Lewandowska SU.LW1

Dyrektor Biura

(91) 48 04 812

i.lewandowska@powiatstargardzki.eu

 

Łukasz Pajor SU.PJ3 Stanowisko ds. organizacyjnych

(91) 48 04 878

l.pajor@powiatstargardzki.eu

 

Katarzyna Kozłowska

SU.KZ4

Stanowisko ds. gospodarowania składnikami majątku

(91) 48 04 935

k.kozlowska@powiatstargardzki.pl

Robert Knop SU.KO5 Stanowisko ds. obsługi informatycznej

(91) 48 04 850

informatyk@powiatstargardzki.pl

Roman Gładysz SU.GA6  Stanowisko ds. obsługi informatycznej (91) 48 04 805

 

wakat SU.7 Stanowisko ds. zarządzania dokumentacją elektroniczną  

 

Monika Krzyżanowska SU.KZ8 Stanowisko ds. kancelaryjnych (91) 48 04 804

starostwo@powiatstargardzki.pl

 

wakat

SU.9

Stanowisko ds. kancelaryjnych (91) 48 04 800

 starostwo@powiatstargardzki.pl

 Krzysztof Mejza  SU.MJ10 Stanowisko ds. magazynowych (91) 48 04 882

 

wakat  SU.11 Goniec  

 

Kamila Feszczak SU.12 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

 Jan Zajączkowski SU.13 Konserwator  

 

 

wakat

 SU.14 Konserwator  

 

 

Krzysztof Szymczyk

SU.15 Konserwator    
Zdzisława Kaczmarek SU.16 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

 

Danuta Kowalewska SU.17 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Krystyna Koszowska SU.18 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Stefania Kozłowska SU.19 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

 Wojciech Zaręba SU.ZR20

Stanowisko ds. archiwum

(91) 48 04 882 archiwum@powiatstargardzki.pl

Patrycja Wolska

SU.WL21  Stanowisko ds. administracyjnych (91) 48 04 935  

Anita Śledziona

SU.ŚE22 Stanowisko ds.  dokumentacji bieżącej (91) 48 04 800  
 
 

Do zadań biura należy w szczególności:

1) z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach  publicznych: 

     a) sporządzanie projektów umów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego,

     b) obsługa programu –planowania prognozowania i realizacji budżetu PLAN B,

     c) prowadzenie rejestru zaangażowania umów,

     d) realizacja i weryfikacja zamówień poniżej 30.000 euro złożonych przez Wydziały i Biura Starostwa  Powiatowego, współpraca w tym zakresie  z Wydziałem  Zamówień i Inwestycji,

     e) zaopatrywanie w materiały biurowe i druki,

     f) prenumeraty gazet i czasopism,

     g) prowadzenie archiwum zakładowego,

     h) gospodarowanie taborem samochodowym,

     i) dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń i aktualność tablic informacyjnych,

j) gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i planowanie remontów, 

k) organizowanie konferencji i szkoleń dla potrzeb Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,

l) pomoc techniczna w organizowaniu konferencji i szkoleń z udziałem podmiotów zewnętrznych,

m) planowanie niezbędnych konserwacji i przeglądów budynku oraz kontrola prawidłowości ich realizacji,

n) dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przy budynku Starostwa,

o) przedkładanie propozycji wyboru brokera,

p) koordynowanie i pomoc w zbieraniu informacji umożliwiających ustalenie wartości ubezpieczanego mienia Powiatu,

r) realizacja umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu,

s) prowadzenie ewidencji i nadzór nad osobami wobec których orzeczono karę   ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy.

2) zakresie rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt , oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:

      a) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej,

      b) odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych wydziałów korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej),

      c) prowadzenie ewidencji pieczęci,

      d) potwierdzanie delegacji osobom przybywającym w sprawach służbowych do  Starostwa,

      e) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,

      f) prowadzenie ewidencji przesyłek specjalnych i wartościowych,

      g) prowadzenie archiwum zakładowego,

      h) udzielanie informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,

      i) obsługa centrali telefonicznej,

      j) rejestracja korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

      k) ustalanie treści tablic urzędowych i ich zamawianie,

3) z zakresu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o samorządzie powiatowym:

a) administrowanie systemem informatycznym (siecią komputerową),

b) koordynacja działań z zakresu informatyki,

c) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,

d) nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,

e) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony

f) pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania informatycznego, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,

g) zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych,

h) organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych,

i) realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa ich przetwarzania,

j) przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, związanych z elektroniczną  realizacją usług publicznych,

k) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,

l) utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej),

m) administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,

n) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji,

o) określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników,

p) prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,

          q) sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów,

          r) prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,

4)  w zakresie spraw obywatelskich - prowadzenie biura rzeczy znalezionych, w tym:

a) przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,

b) prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,

      c) przeprowadzanie procedur dotyczących rzeczy nieodebranych.

5) z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

a) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura,

b) składanie  informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu.

6) fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem    pożytków.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 22-11-2007 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 08-11-2018 14:17