herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE
 
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
 

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw NG

 

 

Imię i nazwisko Symbol Stanowisko Telefon E-mail
Renata Torchała - Buława NG.TR1 Dyrektor Wydziału

(91) 834 97 71

wew. 10

 
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków - NG.I
Danuta Ciwińska NG.I.CW1 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500

(91) 834 97 71

wew. 15

 
wakat NG.I.2 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500

 

 
Daniel Gajb NG.I.GJ3 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500

(91) 834 97 71

wew. 12

 
Renata Macioszek NG.I.MC4 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500

(91) 834 97 71

wew. 12

 
Janina Fabisiak NG.I.FB5 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500

(91) 834 97 71

wew. 12

 
Monika Bieńko NG.I.BE6 ds. ewidencji  gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, osnów szczegółowych

(91) 834 97 71

wew. 25

 
Karolina Ocalewska NG.I.OA7 ds. ewidencji  gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, osnów szczegółowych

(91) 834 97 71

wew. 25

 
Kamila Gargol NG.I.GR8 ds. rejestracji wpływających zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO 7 Mapa

(91) 834 97 71

wew. 55

 

 

Marta Kulawik

 

NG.I.KL9

ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

(91) 834 97 71

wew. 29

 
Kamila Kaja NG.I.KJ10 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków    
wakat NG.I.11 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków    
wakat NG.I.12 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków    
Piotr Garlicki NG.I.GR13 ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

(91) 834 97 71

wew. 28

 
Monika Stec NG.I.SE14 ds. udostępniania materiałów z państwowego zasobu i informacji z operatu ewidencyjnego

(91) 834 97 71

wew. 14

 
Natalia Wesołowska NG.I.WS15 ds. udostępniania materiałów z państwowego zasobu i informacji z operatu ewidencyjnego

(91) 834 97 71

wew. 18

 
wakat NG.I.16 ds. ewidencjonowania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500    
Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - NG.II
Joanna Łukasiuk NG.II.ŁK1 ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(91) 834 97 71

wew. 18

 
Marta Łukaszewicz NG.II.ŁK2 ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(91) 834 97 71

wew. 17

 
Paulina Cieślak NG.II.CE3 ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(91) 834 97 71

wew. 17

 
wakat NG.II.4 ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego    
Regina Kistowska NG.II.KS5 ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(91) 834 97 71

wew. 17

 
Ilona Krasecka NG.II.KA6 ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(91) 834 97 71

wew. 14

 
Jolanta Rachwał NG.II.RC7 ds. weryfikacji zbiorów danych i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych

(91) 834 97 71

wew. 19

 
Kazimiera Kaczorowska NG.II.KC8 ds. weryfikacji zbiorów danych i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych

(91) 834 97 71

wew. 19

 
Sylwia Kwiatkowska NG.II.KI9 ds. obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych i wniosków na udostępnienie informacji z operatu ewidencyjnego 

(91) 834 97 71

wew. 55

 
Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - NG.III
Elżbieta Wegner NG.III.WG1 ds. koordynacji sytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu

(91) 834 97 71

wew. 26

 
Joanna Piekarska NG.III.2 ds. koordynacji sytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu

(91) 834 97 71

wew. 26

 

 

 

Do zadań wydziału należą w szczególności zadania  należące do kompetencji Starosty Stargardzkiego z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
    a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
    -ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
    -geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
    -gleboznawczej klasyfikacji,
    b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych,
    c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,
2) uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
3) ustalanie wysokości opłat,
4) wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
5) weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności:
    a) wykonywania pomiarów oraz opracowania wyników tych pomiarów,
    b) kompletności przekazywanych wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
6) przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
8) ewidencjonowanie materiałów zasobu,
9) udostępnianie powiatowego zasobu zainteresowanym podmiotom,
10) tworzenie, prowadzenie  i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
11) koordynacja  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
12) zakładanie osnów szczegółowych i uzgadnianie ich projektów,
13) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
14) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych, dotyczących nieruchomości,
15) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
16) sporządzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawień danych, objętych ewidencją gruntów i budynków,
17) zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków uprawnionym  podmiotom,
18) prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład krajowego sytemu informacji o terenie,
19) prowadzenie rejestru cen nieruchomości określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych i udostępnianie,
20) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;
21) aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych,
22) przekazywanie systematycznie wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niż raz na pół roku kopii baz danych ewidencyjnych,
23) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
24) wydawanie licencji określające uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
25) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
26) udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
    a) wypisów  z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
    b) wyrysów z mapy ewidencyjnej,
    c) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
    d) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych,
27) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
28) przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych,
29) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów;
30) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
31) wyłączanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły wartość użytkową,
32) doskonalenie metod gromadzenia i wykorzystania zasobu poprzez wdrażanie nowych technik i technologii,
33) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, nadzorowaniem i odbiorami prac geodezyjnych i kartograficznych,
34) opracowanie i realizacja rocznych planów finansowych w zakresie finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii,
35) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania
z zakresu: planowania gospodarczego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne,
36) współdziałanie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Rybicka 01-03-2018 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 15-11-2018 14:37