Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
  Starostwa Powiatowego w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

II piętro – skrzydło lewe – pokoje nr 211, 216, 

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   WS

 

REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

ul.Składowa 2a (Budynek B) wejście od strony ZUS, 73-110 Stargard

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Agnieszka Krętkowska

WS.KĘ1

Dyrektor

(91) 48 04 919

biurospoleczne@powiatstargardzki.pl

Izabela Kowalska

WS.KW2

Stanowisko ds. pomocy społecznej i promocji zdrowia

(91) 48 04 923

 stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

wakat WS.3

Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

  biurospoleczne@powiatstargardzki.pl
Paulina Matysiak

WS.MT4

Koordynator Centrum (91) 48 04 821 p.matysiak@powiatstargardzki.eu

Andrzej Perskawiec

WS.PR5 Psycholog/terapeuta

531 248 692

531 248 496

a.perskawiec@powiatstargardzki.eu

Magdalena Dusza-Kaczan

WS.DS6 Pedagog

531 248 692

531 248 496

m.duszakaczan@powiatstargardzki.eu

Joanna Matusiak-Szulska

WS.MT7 Pracownik socjalny

531 248 692

531 248 496

j.matusiakszulska@powiatstargardzki.eu

Natalia Nowak

WS.NW8 Specjalista interwencji kryzysowej   n.nowak@powiatstargardzki.eu

Ireneusz Kieliszak

WS.KE9 Specjalista interwencji kryzysowej   i.kieliszak@powiatstargardzki.eu

Magdalena Jakubowska

WS.JK10 Specjalista interwencji kryzysowej    

 

WS.11 Specjalista interwencji kryzysowej    

 

WS.12 Specjalista interwencji kryzysowej    

Magdalena Walczak

WS.WL13 Terapeuta   m.walczak@powiatstargardzki.eu

 

Biuro realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym: inicjowanie zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych;
2)    z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: sprawowanie z kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-     wychowawczymi na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu;    
3)    z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:   
a)    wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
b)    współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, dla których podmiotem nadzorującym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w szczególności w zakresie wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej;
4)    z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o  przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy;
5)    z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a)    podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu,
b)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie Powiatu,
6)    z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie;
7)    z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:    
a)    przygotowywanie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy stosownych aktów prawnych,    
b)    opracowywanie projektu rocznego lub wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
c)    sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego lub wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  
d)    ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i powierzenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym,
e)    kontrola prawidłowości wykorzystywania dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów,
f)    przygotowywanie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,    
g)    obsługa kancelaryjna  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
h)    przygotowywania projektu uchwały Zarządu Powiatu- na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Powiatu- w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
8)    z zakresu ustawy o finansach publicznych - sporządzanie dokumentacji w sprawach przyznania i rozliczania dotacji w zakresie środków będących w dyspozycji zadań planu finansowego biura;
9)    z zakresu ustawy prawo o stowarzyszeniach:     
a)    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych na terenie Powiatu,
b)    przygotowywanie wniosków w sprawach żądania władz stowarzyszeń- odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień,    
c)    przygotowywanie wniosków do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w razie niezastosowania się do żądań,
10)   z zakresu ustawy o fundacjach:
a)    w zakresie przygotowywania wniosków do sądu o:
- stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, w tym ze statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,    
- uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu  rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawach,
- zawieszenie zarządu fundacji, a także żądanie dokonania zmiany zarządu fundacji w określonych przypadkach,    
- likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie,
b)    kontrola nad działalnością fundacji w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;    
11)    z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
a)    przygotowywanie porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieranych z gminami powiatu stargardzkiego, Okręgową Izbą Radców Prawnych  w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką,
b)    przygotowywania umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych z radcami prawnymi i adwokatami,
c)    bieżący nadzór i obsługa organizacyjno- administracyjna zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego    
d)    przygotowywanie i przekazanie- Ministrowi Sprawiedliwości oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu- zbiorczej informacji z wykonania zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
12)   z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: monitoring  i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych środków możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości biura i nadzorowanych jednostek.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Rybicka 07-02-2019 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 09-08-2021 15:19