Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Zamówień i Inwestycji

Wydział Zamówień i Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

II piętro - pok. 201, 202 i 203

 stosowany symbol przy znakowaniu spraw WZ

 Imię i nazwisko

Symbol

 Stanowisko

 Telefon

 E-mail

Kamila Wójcik

 WZ.WJ1

 Dyrektor

(91) 48 04 881

 inwestycje@powiatstargardzki.eu

Marta Olczak-Kosińska

WZ.OC2

stanowisko ds. zamówień

(91) 48 04 824

przetargi@powiatstargardzki.pl

wakat

WZ.3 stanowisko ds. organizacyjno - finansowych (91) 48 04 838

 

wakat

WZ.4

stanowisko ds. inwestycji

(91) 48 04 920  

Beata Ostrowska

WZ.OT5 stanowisko ds. zamówień (91) 48 04 826  

 

 Do zadań wydziału, należy w szczególności:

 

1. z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych:

1) przygotowywanie na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych  postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym określanie właściwego trybu postępowania, opracowywanie ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami, projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowywanie projektów pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,

2) przekazywanie informacji poszczególnym komórkom oraz jednostkom, niezbędnych do prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, ustalania warunków zamówienia, zapewniających  uzyskanie przedmiotu zamówienia o odpowiedniej jakości i właściwych parametrach technicznych oraz osiągnięcie celu zamówienia, któremu ma służyć przedmiot zamówienia,

3) współdziałanie z Komisją przetargową ds. zamówień publicznych,

4) opracowywanie rocznego planu zamówień dla starostwa na podstawie informacji złożonych przez komórki organizacyjne, w podziale na:

- zamówienia, do których znajduje zastosowanie ustawa – Prawo zamówień publicznych,

- zamówienia, do których nie znajduje zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych, ale ze względu na ich rodzaj i powtarzalność zasadnym jest
   zawarcie co najmniej rocznych umów,

- zamówienia, do których nie znajduje zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych, a ich rodzaj, charakter oraz znikomość nie wskazuje na potrzebę
    stosowania powyższych uregulowań,

5) opracowywanie rocznego planu zamówień zespolonych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu,

6) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych  sprawozdań
     z udzielonych zamówień,

7) inicjowanie i prowadzenie zamówień zespolonych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu, 

8) prowadzenie rejestrów zamówień do których stosuje się ustawę – Prawo zamówień publicznych, a także zamówień w stosunku do których następuje wyłączenie stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach w niej określonych,

9) kwalifikowanie przedkładanych przez komórki organizacyjne zamówień do właściwych procedur zamówień publicznych,

10) opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień oraz zleceń o wartości nie przekraczającej 14 000 euro, sporządzanych przez komórki organizacyjne Starostwa, z uwzględnieniem:

- zakazu dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy lub procedury udzielania zamówienia,

- sumowanie zamówień tożsamych, powtarzalnych, które w związku z tym mogłyby zostać uznane jako podzielone w celu uniknięcia stosowania procedur udzielania zamówień, z wyłączeniem sytuacji, gdy sumowanie zamówień z oczywistych względów jest niemożliwe, niecelowe i nieracjonalne, a tym samym uzasadnione okolicznościami sprzeciwiającymi się w sposób oczywisty ich łączeniu,

11) ustalanie z poszczególnymi komórkami oraz jednostkami treści projektów umów oraz projektów zmian umów, w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,

12) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy oraz   opracowywanie standardów udzielania zamówień,

13) współpraca z radcą prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej, konsultacji i reprezentacji procesowej w dziedzinie zamówień publicznych,

14) budowanie i prowadzenie bazy danych o zamówieniach publicznych,

2. z zakresu innych ustaw związanych z realizacją procesów:

1) prowadzenie zadań inwestycyjnych, których realizacja została przewidziana
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego oraz budżecie Powiatu, dla których Wydział jest dysponentem, 

2) prowadzenie zadań inwestycyjnych na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych, pod warunkiem że realizacja zadania została przewidziana
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego oraz budżecie Powiatu, 

3) opracowywanie bądź zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania  programów inwestycji określających koncepcje inwestycji w oparciu o wymagania określone przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych,  zakres rzeczowy i efekt użytkowy inwestycji, plan realizacji inwestycji wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym, sposób zagospodarowania majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji,

4) współdziałanie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,

5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, w tym:

- zlecanie podmiotom zewnętrznym wykonania opracowań, analiz, dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania,

- zlecanie podmiotom zewnętrznym nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami,  

6) planowanie, prognozowanie i  realizacja budżetu w zakresie działania wydziału,

3. z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Wydziału.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ganczarska 01-09-2008 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 02-09-2021 08:34