Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Budżetu

WYDZIAŁ BUDŻETU
Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
  ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
 
II piętro – skrzydło prawe – pokoje nr 219, 220, 221
 stosowany symbol przy znakowaniu spraw   FB
 
 

Imię i nazwisko

Symbol Stanowisko Telefon E-mail

Anna Stefańska

FB.SE1 Dyrektor Wydziału (91) 48 04 877 budzet@powiatstargardzki.pl

Dawid Mazurek

FB.MZ4  ds. wieloletniej prognozy finansowej i kontroli realizacji budżetu (91) 48 04 876 d.mazurek@powiatstargardzki.eu

Katarzyna Rzesiowska

FB.RE3 ds. obsługi finansowo - księgowej budżetu powiatu 91) 48 04 858 k.rzesiowska@powiatstargardzki.eu

wakat

FB.4 ds. obsługi finansowo - księgowej budżetu powiatu    

Marta Mazańska

FB.MZ5

ds. sprawozdawczości budżetowej

(91) 48 04 859

sprawozdania@powiatstargardzki.pl

Anna Abramczyk

FB.AR6 stanowisko ds. budżetu (91) 48 04 860 a.abramczyk@powiatstargardzki.eu
 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych:
a)    przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie procedur obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu powiatu, uchwalaniu budżetu powiatu, dokonywania jego zmian oraz sporządzaniu sprawozdań  z wykonania budżetu powiatu,
b)    przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie procedur obowiązujących przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej uchwalaniu, dokonywaniu zmian oraz sporządzaniu sprawozdań z wykonania,
c)    opracowywanie propozycji projektu budżetu powiatu oraz propozycji projektów zmian budżetu i zmian w budżecie i budżecie zadaniowym,
d)    opracowywanie propozycji planu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wniosek Skarbnika, jednostek organizacyjnych powiatu i merytorycznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego,
e)    opracowywanie projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok oraz projektów ich  zmian,
f)    opracowywanie projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla Starostwa  w układzie dysponentów po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok  oraz projektów ich zmian,
g)    koordynowanie prac związanych z opracowywanie i aktualizacją planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
h)    opracowywanie projektów miesięcznych, półrocznych i rocznych informacji z wykonania budżetu powiatu, w trybie i w układzie określonym w przepisach szczególnych,
i)    opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, jej monitorowanie i aktualizacja oraz sprawozdań z jej realizacji,
j)    opracowanie projektów raportu o stanie powiatu,
k)    sprawowanie nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków określonych w uchwale budżetowej,
l)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
m)    prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z przepisami o rachunkowości,
n)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
o)    podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,
p)    zgłaszanie zastrzeżeń do przedstawionych ocen prawidłowości merytorycznej operacji finansowych i ich zgodności z prawem,
q)    zgłaszanie zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji finansowych,
r)    wydział, w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo dysponentowi środków,  a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie starostę,
s)    występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

2)    z zakresu ustawy o rachunkowości:
a)    stosowanie zasad rachunkowości zapewniających prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki,
b)    przygotowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości jednostki,
c)    prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
d)    okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki,
e)    dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki,
f)    sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych jednostki,
g)    gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
h)    ochrona zbiorów danych finansowych,

3)    z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
a)    zbiorcze sprawozdanie Rb-27S miesięczne i kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki,
b)    zbiorcze sprawozdanie Rb-28S  miesięczne i kwartalne z wykonania planu wydatków  budżetowych jednostki,
c)    sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki,
d)    sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
e)    zbiorcze sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
f)    sprawozdanie Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

4)    z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:
a)    sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
b)    sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych  aktywów finansowych,
c)    sprawozdanie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tyt. wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
d)    sprawozdanie Rb –UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie  zobowiązań wg tytułów dłużnych,
e)    sprawozdanie Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt.  papierów wartościowych wg wartości księgowej,

5)    z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:
a)    bilans  z wykonania budżetu jednostki,
b)    łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych  jednostek budżetowych,
c)      łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków  i strat samorządowych jednostek budżetowych,
d)      łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
e)      informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych,
f)      skonsolidowany bilans jednostki,

6)    z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych - przygotowanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania o zamówienie publiczne w sprawie  wyłonienia  banku do udzielenia kredytów, pożyczek i  emisji obligacji  oraz obsługi bankowej budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych,

7)    z  zakresu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych:
a)    przygotowywanie informacji dla kontrolujących inspektorów RIO z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej,
b)    udostępnianie kontrolującym dokumentacji związanej z dysponowaniem środkami pieniężnymi oraz gospodarką finansową jednostki,

8)    sprawozdanie roczne o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie uchwały Rady Powiatu,

9)    informacja z udzielonej pomocy publicznej,

10)   sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ganczarska 01-10-2008 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 20-09-2019 13:14