herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,
 
II piętro – lewe skrzydło, pok. 211,212,215,216
II piętro- prawe skrzydło, pok.219
stosowany symbol przy znakowaniu sprawy TO
 
Imię
i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E - mail

Jerzy Hernet

TO.HR1
Dyrektor Wydziału  

Magdalena Kukulak

TO.KK2

zastępca dyrektora

(91) 48 04 913

m.kukulak@powiatstargardzki.eu
Wojciech Dróżdż
TO.DO3
stanowisko ds. organizacji i nadzoru nad placówkami
 
Leon Lewandowski
 
TO.LW4
stanowisko ds. kadrowych i prawa oświatowego
Alicja Kacprzyk TO.KC5 stanowisko ds. oświaty opiekuńczo-wychowawczej oraz sportu (91) 48 04 888 oswiata@powiatstargardzki.pl
 
Hanna Leszczyńska
 
TO.LS6
 
stanowisko ds. budżetowych

Joanna Grońska

TO.GO7
stanowisko ds. organizacyjnych
 (91) 48 04 875
j.gronska@powiatstargardzki.eu

wakat

TO.8
stanowisko ds. promocji zdrowia


 
 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy o systemie oświaty:
a)    prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły  lub placówki,  
b)    kontrola wykonywania zadań przez dyrektorów w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,
c)    przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz innej korespondencji nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami oraz rodziców i uczniów,
d)    ustalanie liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych  do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stargardzki przed zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu,
e)    analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem przez  Starostę,
f)    współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty,
g)    współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie,
h)    wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
i)    analiza planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz opracowywanie propozycji zmian wynikających ze stopnia wykorzystania obiektów szkolnych,
j)    prowadzenie ewidencji szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub  fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych,
k)    ustalanie propozycji stawek dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Stargardzkiego oraz kontrolowanie zgodności danych będących podstawą naliczenia wysokości dotacji i sposobu jej wykorzystania,
l)    kierowanie dzieci  i młodzieży do placówek oświatowo – wychowawczych i ośrodków o charakterze resocjalizacyjnym,
2)    z zakresu ustawy Karta Nauczyciela:
a)    prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela  mianowanego,
b)    prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Starosty oraz odznaczeniami dla dyrektorów szkół i placówek,
3)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym:
a)    przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,  
b)    nadzór nad przygotowaniem merytorycznej części zamówienia publicznego dotyczącego inwestycji oświatowych,
c)    inspirowanie działalności kulturalnej i turystycznej o charakterze ponadgminnym,
d)    współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i turystyczną,
e)    organizacja i nadzór działalności wystawienniczej w budynku Starostwa Powiatowego,
f)    opracowywanie i realizacja zadań mających za cel promocję i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu wśród społeczności lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej - budowanie marki powiatu,
g)    współpraca w zakresie działalności promocyjnej z organami administracji rządowej i samorządowej, związkami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szkołami i uczelniami, środowiskiem gospodarczym i innymi instytucjami,
h)    przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych,
i)    prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Powiat oraz Starostę honorowego patronatu nad imprezami i uroczystościami okolicznościowymi,
j)    współudział w organizacji i obsłudze świąt oraz innych uroczystości i wydarzeń, przedsięwzięć,
k)    planowanie i realizacja udziału Powiatu w krajowych oraz zagranicznych imprezach wystawienniczo- targowych,
l)    zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
m)    organizacja i koordynacja współpracy zagranicznej,
n)    obsługa delegacji zagranicznych zgodnie z wymogami protokołu dyplomatycznego,
o)    współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju w zakresie przyjmowania i analizowania jednostkowych planów budżetowych i wniosków o zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu podległych wydziałowi,
p)    opracowywanie i prawidłowa realizacja budżetu będącego w dyspozycji wydziału,  
q)    wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronnych zgodnie z „Powiatowym planem reagowania kryzysowego”, „Planem operacyjnego funkcjonowania Powiatu Stargardzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny” oraz „Kartami realizacji zadań operacyjnych”,
r)    współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki,
s)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań własnych Powiatu prowadzonych przez  gminy,
t)    inicjowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,
4)    z zakresu ustawy o sporcie:
a)    prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej działających na terenie Powiatu,
b)    organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych na szczeblu Powiatu,
c)    inspirowanie młodzieżowej działalności sportowej o charakterze ponadgminnym,
d)    współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność sportową,
5)    z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami:
a)    ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
b)    opracowywanie, aktualizacja, monitoring i wdrażanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami,
c)    pozyskiwanie środków finansowych na konserwację zabytków i poprawę ich bezpieczeństwa,
d)    promocji zabytków jako atrakcji turystycznych powiatu,
6)    z zakresu ustawy o bibliotekach - nadzór nad działalnością powiatowej biblioteki publicznej,
7)    z zakresu ustawy prawo o stowarzyszeniach:
a)    przygotowywanie opinii w sprawach wniosków o rejestrację stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie Powiatu, w KRS,
b)    prowadzenie nadzoru nad działalnością klubów sportowych,
8)    z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a)    podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu,
b)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie Powiatu,
9)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
a)    monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,
b)    składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ganczarska 03-11-2008 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 21-05-2018 15:54