herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,

 

 III piętro - skrzydło prawe - pokoje nr: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   TF, FB

 

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Mirosława Makarska-Banaszak

TF.MK

Skarbnik Powiatu

(91) 48 04 863

skarbnik@powiatstargardzki.pl

Aleksandra Szycko

FB.SY1

Zastępca dyrektora wydziału

(91) 48 04 852

a.szycko@powiatstargardzki.eu

Anna Szewc

FB.SE2

ds.ewidencji księgowej kontroli i klasyfikacji dowodów księgowych

(91) 48 04 855

 a.szewc@powiatstargardzki.eu

Anna Baszak

Krystyna Meller

FB.BS3

FB.ML3

ds. ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków starostwa

(91) 48 04 854

 

 Monika Gumińska

FB.GM4

ds. ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów starostwa

(91) 48 04 932

m.guminska@powiatstargardzki.eu

Apolonia Bidas

FB.BD5

ds. płac i ubezpieczeń pracowniczych

(91) 48 04 856

 

Beata Ostrowska

FB.OT6

ds. ewidencji majątku powiatu

(91) 48 04 833

ewidencjast@powiatstargardzki.pl

Danuta Konieczny

FB.KN7 ds. skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz ewidencji dochodów (91) 48 04 828  

Joanna Mumot

FB.MM8

ds. ewidencji dochodów i majątku Skarbu Państwa

(91) 48 04 853

 j.mumot@powiatstargardzki.eu

Dorota Witkowska

FB.WT9

ds. windykacji należności dochodów powiatu i dochodów Skarbu Państwa oraz ewidencji analitycznej majątku Skarbu Państwa

(91) 48 04 861

d.witkowska@powiatstargardzki.eu

Halina Adamska

FB.AA10

ds. obsługi finansowo-księgowej budżetu powiatu

(91) 48 04 862

 h.adamska@powiatstargardzki.eu

Monika Grenda

FB.GE11

ds. kontroli realizacji budżetu (91) 48 04 933  m.grenda@powiatstargardzki.eu

Marta Mazańska

Ewa Zielińska

FB.MZ.12

FB.ZE12

ds. zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej i analiz (91) 48 04 859

sprawozdania@powiatstargardzki.pl

e.zielinska@powiatstargardzki.eu

 

Do zadań Wydziału  należy w szczególności:

1. z zakresu ustawy o finansach publicznych:

1) sprawowanie  nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków określonych w uchwale budżetowej,

2) wnioskowanie zmian i dostarczanie niezbędnych informacji do opracowania  w planach dochodów i wydatków określonych w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3) opracowanie informacji o stanie mienia powiatu,

4) sporządzanie informacji dotyczącej wykonania budżetu,

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

6) prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z przepisami o rachunkowości,

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

8) podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji

9) zgłaszanie zastrzeżeń do przedstawionych ocen prawidłowości merytorycznej operacji finansowych i ich zgodności z prawem,

10) zgłaszanie zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji finansowych,

11) wydział, w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo dysponentowi środków,  a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie starostę,

12) występowanie do Regionalnej Izby Rozrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

2. z zakresu ustawy o rachunkowości:

1) stosowanie zasad rachunkowości zapewniających prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki,

2) przygotowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości,

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

4) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki,

5) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

7) gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

8) ochrona zbiorów danych finansowych,

3. z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

1) sprawozdanie Rb-27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

2) sprawozdanie Rb-28S  miesięczne z wykonania planu wydatków  budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

3) sprawozdanie Rb-27S kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

4) sprawozdanie Rb-28S  kwartalne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

5) sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

6) sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

7) sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  ustawami,

8) sprawozdanie Rb-ST  roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

9) sprawozdanie Rb- WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych,   poniesionych  przez jednostki samorządu terytorialnego,

4. zakresu  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji  finansowych :

1) sprawozdanie Rb-Z kwartalne  sprawozdanie  o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

2) sprawozdanie Rb-N kwartalne  sprawozdanie  o stanie należności wybranych  aktywów finansowych,

3) sprawozdanie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz  należności Skarbu Państwa z tyt. wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

4) sprawozdanie Rb –UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie  zobowiązań wg tytułów dłużnych,

5) sprawozdanie Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt.  papierów wartościowych wg wartości księgowej,

6) sprawozdanie z ulg, odroczeń i umorzeń należności,

7) sprawozdanie z udzielonych pomocy publicznych,

5. z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej :

1) bilans  z wykonania budżetu,

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków  i strat samorządowych jednostek budżetowych,

4) zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w   funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

5) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

6. z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych - przygotowanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących  postępowania o zamówienie publiczne  w sprawie  wyłonienia  banku do udzielenia kredytów ,pożyczek i  emisji obligacji  oraz obsługi bankowej budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych,

7. z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowym:

1) prowadzenie ewidencji sprzedaży opodatkowanej,

2) naliczanie i odprowadzanie należnego podatku VAT,

8. z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1) naliczanie i odprowadzanie podatku od osób fizycznych,

2) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych PIT,

9. z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - sporządzanie dokumentów  i odprowadzanie składek ZUS,

10. z zakresu  ustawy Kodeks cywilny - sporządzanie pozwów do sądu w celu ściągnięcia należności z tyt. dochodów Skarbu Państwa i dochodów powiatu wynikających z umów cywilno-prawnych,

11. z  zakresu  ustawy Kodeks postępowania cywilnego:

1) ściąganie zaległości z tytułu należnych dochodów poprzez egzekucję ze  środków pieniężnych, wynagrodzeń za pracę i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych  oraz egzekucji z ruchomości,

2) sporządzanie wniosków do sądu w celu zgłaszania wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych,

3) sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności w postępowaniu uproszczonym,

12. z zakresu ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji:

1) sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych w  zakresie decyzji administracyjnych,

2) przeprowadzanie czynności w ramach postępowania egzekucyjnego,

13. z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego - wydawanie decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu dochodów powiatu,

14. z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - składanie wniosków do właściwych organów administracji publicznej w celu udostępnienia danych adresowych dłużników, w tym do Centralnego Biura Adresowego MSWiA,

15. z zakresu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - sporządzanie wniosków do sądu  w celu zgłoszenia wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych,

16. z zakresu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - sporządzanie wniosków o wydanie pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów gospodarczych,

17. z zakresu ustawy o Regionalnych Izbach Rachunkowych:

1) przygotowywanie informacji dla kontrolujących inspektorów RIO z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej,

2) udostępnianie kontrolującym dokumentacji związanej z dysponowaniem środkami pieniężnymi oraz gospodarką finansową jednostki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 08-11-2018 14:16