Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,

 

 III piętro - skrzydło prawe - pokoje nr: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw  FF

 

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Aleksandra Szycko

FF.SY1

Dyrektor - Główny Księgowy

(91) 48 04 852

a.szycko@powiatstargardzki.eu

Anna Szewc

FF.SE2

ds.ewidencji księgowej, kontroli i klasyfikacji dowodów księgowych

(91) 48 04 855

 a.szewc@powiatstargardzki.eu

Anna Baszak

FF.BS3

ds. ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków starostwa

(91) 48 04 854

a.baszak@powiatstargardzki.pl

 Monika Gumińska

FF.GM4

ds. ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów starostwa oraz windykacji należności dochodów powiatu

(91) 48 04 932

m.guminska@powiatstargardzki.eu

Apolonia Bidas

FF.BD5

ds. płac i ubezpieczeń pracowniczych

(91) 48 04 856

place@powiatstargardzki.pl

Monika Grenda

FF.GE6

ds. ewidencji majątku powiatu

(91) 48 04 833

m.grenda@powiatstargardzki.eu

Danuta Jachymczak

FF.JC7 ds. skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz ewidencji dochodów (91) 48 04 828  d.jachymczak@powiatstargardzki.eu

Joanna Mumot

FF.MM8

ds. ewidencji dochodów i majątku Skarbu Państwa

(91) 48 04 853

 j.mumot@powiatstargardzki.eu

Dorota Witkowska

FF.WT9

ds. windykacji należności dochodów Skarbu Państwa oraz ewidencji analitycznej majątku Skarbu Państwa

(91) 48 04 861

d.witkowska@powiatstargardzki.eu

 

Do zadań Wydziału  należy w szczególności:
1)    z zakresu ustawy o finansach publicznych:
a)    sprawowanie  nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków starostwa określonych w uchwale ,
b)    opracowanie informacji o stanie mienia powiatu,
c)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
d)    prowadzenie rachunkowości starostwa zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowychz planem finansowym,
f)    podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,
g)    zgłaszanie zastrzeżeń do przedstawionych ocen prawidłowości merytorycznej operacji finansowych i ich zgodności z prawem,
h)    zgłaszanie zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji finansowych,
i)    wydział, w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo dysponentowi środków,  a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie Starostę,
2)    z zakresu ustawy o rachunkowości:
a)    stosowanie zasad rachunkowości zapewniających prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki,
b)    przygotowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości jednostki,
c)    prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
d)    okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki,
e)    dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki,
f)    sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych jednostki,
g)    gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
h)    ochrona zbiorów danych finansowych,
3)    z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie  sprawozdawczości budżetowej:
a)    sprawozdanie Rb-27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki,
b)    sprawozdanie Rb-28S  miesięczne z wykonania planu wydatków  budżetowych jednostki,
c)    sprawozdanie Rb-27S kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki,
d)    sprawozdanie Rb-28S  kwartalne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki,
e)    sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
f)    sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  ustawami,
4)    z zakresu  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:
a)    sprawozdanie Rb-Z kwartalne  sprawozdanie  o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
b)    sprawozdanie Rb-N kwartalne  sprawozdanie  o stanie należności wybranych  aktywów finansowych,
c)    sprawozdanie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tyt. wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
d)    sprawozdanie Rb –UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie  zobowiązań wg tytułów dłużnych,
e)    sprawozdanie Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt.  papierów wartościowych wg wartości księgowej,
5)    z zakresu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:
a)    bilans  jednostki,
b)    rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
c)    zestawienie zmian w funduszu jednostki,
d)    informacji dodatkowej.
6)    z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług - prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń VAT dla powiatu,                                                                                                                    
7)    z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a)    naliczanie i odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
b)    sporządzanie dokumentów rozliczeniowych PIT,
c)    raportowanie schematów podatkowych MDR
8)    z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - sporządzanie dokumentów i odprowadzanie składek ZUS,
9)    z zakresu  ustawy Kodeks cywilny - sporządzanie wniosków o podjęcie windykacji cywilno prawnej  w celu ściągnięcia należności z tyt. dochodów Skarbu Państwa i dochodów powiatu wynikających z umów cywilno-prawnych,
10)   z zakresu ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji:
a)    sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych,                      
b)    przeprowadzanie czynności w ramach postępowania egzekucyjnego,
c)    wprowadzanie danych o należnościach pieniężnych do Rejestru Należności    Publicznoprawnych,
11)   z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - składanie wniosków do właściwych organów administracji publicznej w celu udostępnienia danych adresowych dłużników, w tym do Centralnego Biura Adresowego MSWiA,
12)   z zakresu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - sporządzanie wniosków o wydanie pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów gospodarczych,
13)   z  zakresu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych:
a)    przygotowywanie informacji dla kontrolujących inspektorów RIO z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej,
b)    udostępnianie kontrolującym dokumentacji związanej z dysponowaniem środkami pieniężnymi oraz gospodarką finansową jednostki.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 10-02-2021 11:03