herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

   Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

 II piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 204,205,206,208,209,210.

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   NN

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Edyta Nowicka

NN.NW1

Dyrektor Wydziału

(91) 48 04 834

e.nowicka@powiatstargardzki.eu

Agnieszka Wilkosz

NN.II.WL1

Zastępca Dyrektora

(91) 48 04 836

 a.wilkosz@powiatstargardzki.eu

 
 
Diana Gruszka
 

NN.I.GU1

stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Powiatu

 (91) 48 04 922

d.gruszka@powiatstargardzki.pl

Anna Ciemielewska

 

Ewelina Sobolewska - Łukaszczuk

 

NN.I.CE2

 

 

NN.I.SB2

 

stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych Powiatu

(91) 48 04 934

 

Magdalena Kędzierska - Michalak NN.I.KD3 stanowisko ds. odszkodowań i regulacji stanów prawnych nieruchomości Powiatu  (91) 48 04 884 m.kedzierska@powiatstargardzki.eu

Ewa Gryczkowska

NN.I.GY4

stanowisko ds. odszkodowań i wywłaszczeń

(91) 48 04 945

 e.gryczkowska@powiatstargardzki.eu

Karolina Chablewska

NN.I.CA5

stanowisko ds. pomocy administracyjnej

(91) 48 04 929

k.chablewska@powiatstargardzki.eu

Bogusława Pasieka

 

NN.II.PS2

 

stanowisko ds. gospodarowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

(91) 48 04 835

b.pasieka@powiatstargardzki.eu

 

Ewelina Janik

 

NN.II.JN3

stanowisko ds.
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
 

(91) 48 04 892

e.janik@powiatstargardzki.eu

Barbara Ganczarska NN.II.GN4 stanowisko ds. gospodarowania i udostepniania nieruchomości Skarbu Państwa  (91) 48 04 893 b.ganczarska@powiatstargardzki.pl
Joanna Pytlik NN.II.PT5 stanowisko ds. regulacji i obrotu cywilnoprawnego nieruchomości Skarbu Państwa  (91) 48 04 931  j.pytlik@powiatstargardzki.eu
Agata Brzezowska NN.II.BZ6

stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

 (91) 48 04 847  a.brzezowska@powiatstargardzki.eu

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
a)    prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    przygotowanie planu wykorzystania zasobu Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
d)    wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
e)    zbywanie oraz nabywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, a także ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na  tych nieruchomościach,
f)    przygotowywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie,
g)    podejmowanie czynności związanych z podziałami oraz innymi pracami geodezyjnymi niezbędnymi w procesie gospodarowania nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
h)    współpraca z innymi organami i właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
i)    prowadzenie spraw związanych  ustalaniem  opłat  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
j)    udzielanie bonifikat i rozkładanie na raty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa ,
k)    aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu  dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
l)    prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa trwałego zarządu  oraz przekazania trwałego zarządu między jednostkami – w odniesieniu do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
ł)     kontrola realizacji umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,      
m)    prowadzenie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości  Powiatu i Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
n)    prowadzenie spraw związanych z terminowym zagospodarowaniem oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
o)    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
p)    ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek realizacji przedsięwzięć inwestycji publicznych,
q)    prowadzeniem spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie realizacji celu publicznego,
r)    prowadzeniem spraw związanych z  czasowym zajęciem  nieruchomości  na skutek działania siły wyższej lub  zapobieżeniu powstaniu znacznej szkody,
s)    składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa oraz o wpis w księgach wieczystych,
t)    podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu i Skarbu Państwa,
2)    z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
3)    z zakresu ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi – prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości w celu przejęcia do zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu lub Skarbu Państwa lub ich przekazanie na rzecz Agencji  Nieruchomości Rolnych,  
4)    z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – prowadzenie gospodarki nieruchomościami w zakresie wód stojących,
5)    z zakresu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r  o własności lokali –  zarządzanie nieruchomościami, w których Powiat lub Skarb Państwa jest właścicielem, współwłaścicielem,
6)    z zakresu ustaw z dnia 8 lipca 2005r.  o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - współdziałanie i przedkładanie informacji w zakresie realizacji roszczeń za mienie pozostawione na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,  
7)    z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
a)    zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
b)    prowadzenie bazy danych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    sporządzanie wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
8)    z zakresu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:
a)    zakładanie, ujawnianie wpisów w księgach wieczystych w zakresie praw rzeczowych, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych oraz roszczeń w stosunku do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    zamykanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
c)    przygotowanie wniosków o odpisy z ksiąg wieczystych,
d)    ustalanie zapisów stanów prawnych ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,  
9)    z  zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
a)    wyrażanie zgody na wycięcie drzew rosnących do 10 lat i krzewów  z nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
b)    sporządzenie wniosków do Prezydenta, Burmistrza, Wójta o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących powyżej 10 lat z nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
10)    z zakresu ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym – prowadzenie spraw związanych ze zwrotem właścicielom budynków własności działek gruntu, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu,
11)    z zakresu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników – prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem własności działek gruntu przydzielonych do dożywotniego bezpłatnego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
12)    z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - wydawanie zezwoleń na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
13)    z zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi stanowiącej własność Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie zadań rządowych lub samorządowych w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,
14)    z zakresu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:
a)    prowadzenie spraw związanych z określeniem korzystania z gruntu Powiatu i Skarbu Państwa przez użytkownika wieczystego,
b)    ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    ustanawianie innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu i Skarbu Państwa,
d)    zawieranie umów na usunięcie drzew i sprzedaż drewna z terenu Powiatu i Skarbu Państwa,
15)    z zakresu ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - prowadzenie spraw związanych z nabyciem w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
16)    z zakresu ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
a)    nabywanie mienia z mocy prawa,
b)    nabywanie mienia na wniosek,
c)    prowadzenie postępowań odszkodowawczych,
17)    z zakresu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku od nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
18)    z zakresu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - prowadzenie spraw związanych  z ustaleniem wysokości podatku leśnego za nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
19)    z zakresu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku rolnego za nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,  
20)    z zakresu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych:
a)    przygotowanie projektów dokumentów do otrzymania dotacji celowych,
b)    prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem dotacji celowych,
c)    przygotowanie informacji o stanie mienia Powiatu,
d)    planowanie i bieżące prowadzenie budżetu wydziału w odniesieniu do zadań własnych i zleconych,
21)    z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego oraz innych działań wynikających z merytorycznej pracy wydziału,
22)    z zakresu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:    
a)     podejmowane czynności związanych z regulacją wpisów w księgach wieczystych na rzecz  Powiatu,
b)    wszczęcie postępowań w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
23)    z zakresu ustawy z dnia  17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
a)     współpraca z jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b)     podejmowanie czynności związanych z dokonywaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
c)     pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości i obrotu nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
24)    z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - współpraca z jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego – Zarządem Dróg Powiatowych,
25)    ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków,
26)    z zakresu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
a)    monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,
b)     składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 05-06-2018 14:44