herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE 
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
 
 parter, lewe skrzydło
stosowany symbol przy znakowaniu spraw WK
 
Godziny pracy wydziału:
 
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
8:00-15.00 obsługa klientów przystępujących do rejestracji / przerejestrowania pojazdów
8:00-15.30 obsługa klientów w sprawach pozostałych

15:30-16:00 praca własna wydziału
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Agnieszka Jankowska WKJN1

Dyrektor Wydziału

(91) 48 04 865

a.jankowska@powiatstargardzki.pl

Adam Kubicki

WK.KB2

Zastępca Dyrektora

stanowisko ds. transportu

(91) 48 04 872

komunikacja@powiatstargardzki.pl

Grażyna Gibas

WK.GB3

stanowisko ds. kancelarii wydziałowej i obsługi klienta

(91) 48 04 866

 

Monika Wołoncewicz WK.WŁ4 stanowisko ds. praw jazdy

 (91) 48 04 869

 

 

Mariola Malczyńska

Bożena Sypniewska

WK.ML5

WK.SP5

stanowisko ds. praw jazdy

(91) 48 04 867

mmalczynska@powiatstargardzki.eu

 

Wojciech Fijałkowski WK.FJ6 stanowisko ds. praw jazdy (91) 48 04 867

 

 

Patrycja Kwiatkowska

WK.KI7

 

stanowisko ds. praw jazdy    

Aneta Pyrgiel

WK.PR8

 

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 898

 

Marta Kornet

WK.KR9

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

 

 

Agnieszka Budzińska Daniłków

WK.DN10

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 868

 

Grażyna Siwak

WK.SW11

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 870  
Magdalena Nowosadowska WK.NW12 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 864  
 Agnieszka Krysiak WK.KY13 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
Magda Adamcewicz WK.AA14 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    

Katarzyna Laskowska

WK.15

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
Aleksandra Ościak WK.OC16 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
Olga Nitecka WK.NT17 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
   

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a) rejestracji, rejestracji czasowej i wyrejestrowania pojazdów,
b) nadawania pojazdowi cech identyfikacyjnych oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
c) wycofania czasowego pojazdów z ruchu,
d) kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
e) wydawania wtórników dokumentów komunikacyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
f) przyjmowania dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego,
g) zwracania zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
h) przyjmowania od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu  i zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
i) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
j) nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
k) zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
l) wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,

2) z zakresu ustawy o kierujących pojazdami prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a) wydawania, zatrzymania, wymiany prawa jazdy,
b) wydawania międzynarodowego prawa jazdy,
c) dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,  kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
d) cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,
e) wydawania i zatrzymywania pozwoleń na kierowanie tramwajem,
f) generowania i wydawania profili kandydata na kierowcę (PKK),
g) wydawania zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne,
h) wydawania wtórników dokumentów,
i) kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
j) kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia na badania lekarskie i psychologiczne,
k) kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem, na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
l) przyjmowania zatrzymanych praw jazdy w depozyt,
m) zwracania zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
n) przyjmowania zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
o) przyjmowania od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w prawie jazdy,
p) wykonywania środków karnych zakazu kierowania pojazdami,
q) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
r) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,
s) nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
t) wydawania legitymacji instruktorom nauki jazdy,
u) prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy,
v) prowadzenie ewidencji wykładowców.

3) z zakresu ustawy o transporcie drogowym prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób,
c) przyjmowania od przewoźników zawiadomień o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
d) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
e) wydawania zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
f) kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
g) opiniowania przebiegu linii komunikacyjnych,

4) z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowy, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących: planowania, organizowania, zarządzania publicznym transportem zbiorowym,

5) z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a) monitoringu i analizy dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwości do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Wydziału i nadzorowanych jednostek,
b) składania informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu,

6) z zakresu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, realizacja dochodów budżetowych- fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 01-06-2018 10:03