herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE 

 ul. Bogusława IV  , 73-110 Stargard,

 

stosowany symbol przy znakowaniu spraw TB

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Robert Szauman

TB.SA1

Dyrektor Wydziału

 (91) 578 13 80

ochronacywilna@powiatstargardzki.pl

Stanisława Krawczyk

TB.KA2 stanowisko ds. obronnych  (91) 577 75 87 s.krawczyk@powiatstargardzki.eu

Leszek Ciarkowski

TB.CA3

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

 (91) 577 75 87

  ochronacywilna@powiatstargardzki.pl

Izabela Kowalska

TB.KW4 stanowisko ds. obywatelskich (91) 480 49 23 stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym :
a) koordynowanie współpracy powiatowych służb, inspekcji i straży w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
b) dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Starostę Stargardzkiego pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
c) organizowanie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w celu stworzenia warunków zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,

2) z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego      realizacji,
f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

3) z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
a) zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
b) koordynowanie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
c) opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów: zarządzania kryzysowego i operacyjnego ochrony przed powodzią,
d) przygotowywanie, na podstawie analizy zagrożeń w poszczególnych gminach, wytycznych Starosty Stargardzkiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
e) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Stargardzkiemu gminnych planów zarządzania kryzysowego,
f) przygotowywanie projektów wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w przypadku  wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
g) przygotowywanie projektów wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w przypadku planowania użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz związanych z  zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem,
h) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa oraz przekazywania informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu określonego stopnia alarmowego,
i) organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4) z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP:
a) opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
b) opracowywanie planu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne  powiatu,
c) planowanie i wnioskowanie o nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
d) organizowanie,  przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
e) opracowywanie założeń akcji kurierskiej w powiecie,
f) reklamowanie, w określonym zakresie, osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
g) planowanie wsparcia przez organy administracji samorządowej realizacji zadań Sił Zbrojnych RP / HNS /,
h) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych,
i) współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,

5) z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu  działania Szefa OC Kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin :
a) opracowanie i uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego planu obrony cywilnej powiatu,
b) uzgadnianie planów obrony cywilnej Gmin,
c) opracowanie  i uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowego  planu  ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
d) tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej,
e) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu,
f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

6) z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
a) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości wydziału oraz koordynowanych przez wydział powiatowych służb, inspekcji i straży,
b) składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu,

7) z zakresu ustawy prawo farmaceutyczne - przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

8) z zakresu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym - przygotowanie, na żądanie Wojewody, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia planu systemu działania państwowego ratownictwa medycznego;

9) z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
a) przygotowanie decyzji na przewóz ciał i szczątków z zagranicy celem pochówku na terytorium Powiatu ,
b) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
c) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu - do najbliższego szpitala  mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
d) przygotowywanie procedury powołania - w razie braku lekarza - osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę,

10) z zakresu ustawy prawo o stowarzyszeniach:
a) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych na terenie Powiatu,
b) przygotowywanie wniosków w sprawach żądania od władz stowarzyszeń odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień,
c) przygotowywanie wniosków do sądu o:
 - nałożenie grzywny na stowarzyszenie - w razie nie zastosowanie się do żądań, o których mowa w lit. b,
 - udzielenie stowarzyszeniu upomnienia,
 - uchylenie niezgodnej z prawem uchwały stowarzyszenia,
 - rozwiązanie stowarzyszenia,
 - ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia,

11) z zakresu ustawy o fundacjach dot. przygotowywania wniosków do sądu o:
a) stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, w tym ze statutem oraz celem w jakim fundacja została ustanowiona,
b) uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały-do czasu rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawach,
c) zawieszenie zarządu fundacji a także dokonanie zmiany zarządu fundacji w określonych przypadkach,
d) likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie,

12) z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej:
a) przygotowywanie porozumień w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych z gminami powiatu stargardzkiego, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką,
b) przygotowywanie umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych z radcami i adwokatami,
c) bieżący nadzór i obsługa organizacyjno-administracyjna zadania nieodpłatnej pomocy prawnej,
d) przygotowywanie i przekazanie - Ministrowi Sprawiedliwości oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu - zbiorczej informacji z wykonania zadania nieodpłatnej pomocy prawnej,

13) z zakresu ustawy o Karcie Polaka - wypłata świadczeń pieniężnych - na podstawie decyzji Wojewody - dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w  Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu stargardzkiego,

14) z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym:
a) przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawie powierzenia zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
b) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie zadania usuwania i przechowywania pojazdów oraz występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
c) prowadzenie postępowań w sprawach zapłaty kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i likwidacją pojazdów,
d) gospodarowanie pojazdami przyjętymi na rzecz powiatu,

15) z zakresu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub obiektów pływających.

 

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 12-12-2018 09:34