herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 10 800 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy zł) Marta Olczak 2018-07-20 14:00:14
Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 Anna Kamińska-Bryła 2018-07-20 08:13:55
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-07-20 08:13:25
Projekty uchwał XXXVIII sesji Rady Powiatu Anna Kamińska-Bryła 2018-07-20 08:11:55
Powiat Stargardzki zaprasza do składania ofert na dostawę serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2018-07-17 12:03:07
Zarządzenie Nr 129/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych Anna Kamińska-Bryła 2018-07-16 15:56:37
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Stargardzkiego z zakresu zdrowia publicznego, skierowane do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) Anna Kamińska-Bryła 2018-07-16 14:45:59
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Anna Kamińska-Bryła 2018-07-16 14:41:33
Odp. na interpelację dot. naprawy studzienki kanalizacyjenj w pasie drogi nr 1726Z w miejscowości Brudzewice. Monika Rybicka 2018-07-13 15:41:05
Interpelacja dot. naprawy studzienki kanalizacyjenj w pasie drogi nr 1726Z w miejscowości Brudzewice. Monika Rybicka 2018-07-13 15:40:48
Odp. na interpelację dot. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego Monika Rybicka 2018-07-13 15:37:09
Odp. na interpelację dot. naprawy studzienki kanalizacyjenj w pasie drogi nr 1726Z w miejscowości Brudzewice. Monika Rybicka 2018-07-13 15:12:00
Odp. na interpelację dot. naprawy studzienki kanalizacyjenj w pasie drogi nr 1726Z w miejscowości Brudzewice. Monika Rybicka 2018-07-13 15:11:46
Rejestr stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu stargardzkiego Monika Rybicka 2018-07-13 11:06:16
Rejestr stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu stargardzkiego Monika Rybicka 2018-07-13 10:53:29
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Marta Olczak 2018-07-13 10:44:45
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: Prezydenta Miasta Stargard zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ulicy Bolesława Krzywoustego w Stargardzie, dz. nr geod.: 120/9, 122/17, 183, 232, 230, 233/1, 234, 295/2, 298, 309/1, 309/2, 311/1, 470, 471, 495/7, 614, 616 obr. 11 m. Stargard. Monika Rybicka 2018-07-13 08:29:28
Zarządzenie Nr 128/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 15:30:56
Zarządzenie Nr 127/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 15:30:34
Zarządzenie Nr 127/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 15:30:26
Uchwała Nr 2482/18 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:34:49
Uchwała Nr 2483/18 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Strzebielewa Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:34:22
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:33:47
Uchwała Nr 2477/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:33:25
Uchwała Nr 2478/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:32:59
Uchwała Nr 2479/18 w sprawie założenia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:32:33
Uchwała Nr 2480/18 w sprawie zamówienia na usługi społeczne pn. "Świadczenie usług pocztowych" Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:31:59
Uchwała Nr 2481/18 w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:31:15
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:30:17
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 11:30:08
Uchwała Nr 2458/18 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:37:02
Uchwała Nr 2459/18 w sprawie zawarcia umowy kredytu bankowego Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:35:34
Uchwała Nr 2460/18 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 do Uchwały Nr XXXVII/492/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:35:03
Uchwała Nr 2461/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:34:07
Uchwała Nr 2462/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:33:34
Uchwała Nr 2463/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:32:53
Uchwała Nr 2464/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:31:48
Uchwała Nr 2465/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:30:54
Uchwała Nr 2466/18 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:30:14
Uchwała Nr 2467/18 sprawie zawarcia aneksów do umów I/U/11, I/U/12 oraz I/U/14 o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-07-12 10:28:16