Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Środowiska

Wydział Środowiska

Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,

 

I piętro – prawe skrzydło, pok. 117, 117A

stosowany symbol przy znakowaniu spraw NS

 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

 Katarzyna Legan

NS.LG1

Dyrektor Wydziału

(91) 48 04 897

 k.legan@powiatstargardzki.eu

Izabela Leszczyńska 

NS.LS2

stanowisko ds. gospodarki odpadami, emisji do środowiska i rybactwa śródlądowego

 (91) 48 04 894

 i.leszczynska@powiatstargardzki.eu

wakat

NS.3

stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych, łowiectwa i spółek wodnych    

Beata Janiszewska

NS.JN4 stanowisko ds. ochrony przyrody (91) 48 04 925 b.janiszewska@powiatstargardzki.pl
umowa zlecenie NS.5 stanowisko ds. geologii i górnictwa    
umowa zlecenie NS.6 stanowisko ds. lesnictwa    

Marek Kisio

NS.KS7

stanowisko ds. pomocy administracyjnej

(91) 48 04 891  

Robert Sawicki

NS.SW8 stanowisko ds. pomocy administracyjnej (91) 48 04 927 rsawicki@powiatstargardzki.eu

  

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska:
a)    udział i współpraca przy tworzeniu i aktualizacji przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska,
b)    opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
c)    przygotowywanie sprawozdań z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska,
d)    opiniowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, opracowywanych przez Zarząd Województwa oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tych programów i planów,
e)    koordynowanie przygotowania map akustycznych (o ile zaistnieje taka konieczność) dla potrzeb ocen stanu akustycznego środowiska,
f)    udzielanie pozwoleń zintegrowanych,
g)    udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
h)    udzielanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
i)    udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
j)    zobowiązanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
k)    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,
l)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,
m)    wydawanie decyzji zobowiązujących do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego lub do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
n)    sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, po upoważnieniu przez starostę,
o)    kontrola wielkości emisji substancji lub energii do środowiska w oparciu o przedkładane wyniki badań,
p)    prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
q)    występowanie w imieniu Starosty w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska, na podstawie upoważnienia Starosty,
r)    występowanie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tej jednostki, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
s)    prowadzenie postępowań w ramach interwencji na podstawie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w zakresie przypisanym w kompetencjach wydziału,
t)    współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej w razie wystąpienia awarii przemysłowej,
2)    z zakresu ustawy o odpadach:
a)    wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
b)    wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie),
c)    wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
d)    wzywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów do zaniechania naruszeń uzyskanych zezwoleń oraz naruszeń ustawy o odpadach,
e)    wydawanie decyzji o cofnięciu bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
f)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
g)    wydawanie decyzji odmawiających wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
h)    prowadzenie postępowań w sprawie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
i)    wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,
3)    z zakresu ustawy Prawo wodne:
a)    ustalanie linii brzegu oraz dokonywanie podziału kosztów ponoszonych na utrzymanie tworzących brzeg wody budowli lub murów,
b)    nakazywanie usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych w pasie 3 m od stopy wałów,
c)    ustanawianie stref ochronnych: terenu ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz stref dla urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrogeologicznych i hydrologiczno-meteorologicznych,
d)    wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
-    szczególne korzystanie z wód, w tym: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; korzystanie z wód do celów energetycznych; przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
-    regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
-    wykonanie urządzeń wodnych, w tym m.in.: budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także kanałów i rowów; obiektów zbiorników i stopni wodnych; stawów; obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych; obiektów energetyki wodnej; wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk; urządzeń pomiarowych służących do pomiarów ilości oraz jakości wód, a także obserwacji poziomu zwierciadła wód podziemnych; urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno – meteorologicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi; urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń; prowadzonych przez wody oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych; rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń; a także odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki tych urządzeń,
-    rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
-    długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
-    piętrzenie wody podziemnej,
-    odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,  
-    wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45,
e)    stwierdzanie: wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia, pozwoleń wodnoprawnych,
f)    ustalanie w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów, szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązków związanych z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
g)    udział w planowaniu działań w zakresie ochrony jakości wód uwzględniających obszary zlewni hydrograficznych,
h)    kontrola stanu gospodarki wodnej na terenie powiatu w tym: wzywanie do usunięcia zaniedbań, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku, unieruchomienie zakładu lub jego części w przypadku nie usunięcia przez niego mimo wezwań zaniedbań,
i)    wszczynanie postępowań administracyjnych w oparciu o wystąpienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
j)    dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych i ich realizacji nie rzadziej niż raz na 4 lata,
k)    nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych w tym: podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji spółki wodnej, zatwierdzanie statutu spółek wodnych, zwracanie uwagi organom spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na konieczność podwyższenia wysokości składki lub świadczeń niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań statutowych, stwierdzanie nieważności uchwał spółek wodnych w całości lub części, ustalanie obowiązków osób lub zakładów, nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wód,
l)    ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego z tytułu wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
m) orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
4) z zakresu ustawy rybactwie śródlądowym:  
a)    rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
b)    wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
c)    przygotowywanie uchwał dotyczących regulaminu powiatowej społecznej straży rybackiej,
d)    wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego,
e)    nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką, w tym: rekomendowanie Staroście w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim i Państwową Strażą Rybacką kandydatów na: Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej, Komendantów grup Społecznej Straży Rybackiej,
f)    wydawanie zezwoleń na użycie przestaw węgorzowych na więcej niż połowie szerokości cieków w obwodach rybackich,
g)    współpraca z Zarządem Okręgowym PZW w Szczecinie w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań przez Społeczną Straż Rybacką,
5) z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na:
a)    prowadzenie elektronicznej bazy danych informacji o środowisku, udostępnianie tej bazy za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych (Internet),
b)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
6) z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
a)    prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń o dokonanym wpisie do rejestru lub o wykreśleniu z rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
b)    wydawanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność gmin,
7)    z zakresu ustawy o lasach:
a)    nadzór nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym: rozstrzyganie zastrzeżeń i wniosków odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu, nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna,
b)    cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskiwania drewna,
c)    uzgadnianie przygotowywanych przez Nadleśnictwa rocznych planów zalesień terenów nie będących własnością Skarbu Państwa,
d)    rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,
e)    uznawanie lasu za ochronny,
f)    sprawdzanie udatności upraw leśnych,
g)    przeprowadzanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
h)    prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na pokrycie kosztów zalesienia,
i)    wydawanie zaświadczeń dot. działek objętych nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
8)    z zakresu ustawy Prawo łowieckie:
a)    wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych oraz ich mieszańców,
b)    wyrażanie zgody, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia,
c)    wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich,
d)    naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków pomiędzy gminy i nadleśnictwa,
9)    z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
a)    wstrzymanie wypłaty należnego właścicielowi zalesionego gruntu rolnego ekwiwalentu w przypadku: prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia, zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
b)    podwyższanie na wniosek właściciela zalesionego gruntu, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, należnego ekwiwalentu o 50% w przypadku, gdy równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego, i nie jest on ponadto właścicielem gruntu rolnego lub działki siedliskowej powyżej 0,80 ha,
c)    wydawanie dyspozycji wypłat miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesienia,
10)    z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
a)    udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3, z wyjątkiem działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    wykonywanie, jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, o ile nie zostały zastrzeżone dla marszałka lub Ministra Środowiska: nadzoru i kontroli koncesyjnego i bezkoncesyjnego wydobycia kopaliny pospolitej, wstrzymanie działalności górniczej lub nakazywanie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego lub zgodnego z udzieloną koncesją, zakazywanie wykonywania przez wskazane w ustawie osoby określonych czynności, przyjmowanie informacji o wielkości opłat eksploatacyjnych jakie naliczają sobie zakłady wydobywcze,
c)    wydawanie decyzji ustalających opłatę podwyższoną za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
d)    ustalanie szczegółowych warunków wydobywania kopaliny,
e)    stwierdzanie wygaśnięcia koncesji lub jej cofnięcie w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
f)    zatwierdzenie projektów prac hydrogeologicznych lub geologiczno-inżynierskich, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
g)    przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
h)    wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną lub geologiczno – inżynierską,
i)    sporządzenie i podpisywanie sprawozdawczości z zakresu udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych,
11)    z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
a)    wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,
b)    wydawanie corocznych zawiadomień o wysokości opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
c)    wykonywanie rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – RRW12,
d)    wykonywanie rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów – RRW11,
e)    dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz rekultywacji gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy o lasach,
f)    dokonywanie rekultywacji na cele inne, niż określone w art. 20 ust. 2 pozostałych gruntów, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych, przy wykorzystaniu środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach,
g)    nakazywanie właścicielowi obowiązku zalesienia, zadrzewienia czy zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
h)    prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach obszarów szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych, jak i na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych położonych poza wymienionymi obszarami,
i)    ewidencjonowanie zawiadomień od osób obowiązanych do rekultywacji gruntów o powstałych w ubiegłym roku zmianach, w zakresie gruntów podlegających rekultywacji,
j)    określanie w decyzjach dotyczących rekultywacji: stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, osoby obowiązanej do jej wykonania, kierunku i terminu ich wykonania, uznania rekultywacji za zakończoną,
k)    ustalenie obowiązku corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych lub na Fundusz Leśny opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów w razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych,
12)    z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska: współdziałanie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, monitoringu środowiska, przekazywania wyników pomiarów, analiz i obserwacji stanu środowiska,
13)    z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy poprzez uzgodnienie w sprawach ochrony gruntów rolnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
14)    z zakresu ustawy  o transporcie kolejowym: zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek zarządu kolei, w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz przyznawanie odszkodowań za ich usunięcie,
15)    z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wpisywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej informacji o wydanych zezwoleniach i koncesjach,
16) z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
17) z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości wydziału i nadzorowanych jednostek,
18) z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług: fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 14-05-2021 11:57