Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres Działania i Zadania Powiatu


Zakres działania i zadania powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:


- edukacji publicznej,

- promocji i ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej,

- polityki prorodzinnej,

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- transportu zbiorowego i dróg publicznych,

- kultury i ochrony dóbr kultury,

- kultury fizycznej i turystyki,

- geodezji, kartografii i katastru,

- gospodarki nieruchomościami,

- administracji architektoniczno-budowlanej,

- gospodarki wodnej,

- ochrony środowiska i przyrody,

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

- ochrony praw konsumenta,

- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- obronności,

- promocji powiatu,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto:

- Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

- Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

- Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

- Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

- Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

- Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

- Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

- Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

- W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

- Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

- Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.

- Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania czynności, również poza terenem powiatu.

- Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 02-01-2007 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Kamińska-Bryła 24-03-2015 15:20