Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

 BIURO OBSŁUGI ZARZĄDU I RADY POWIATU
 
  Starostwa Powiatowego w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

Obsługa Zarządu Powiatu - I piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 106, 107 i 108

Obsługa Rady Powiatu - I piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 104

stosowany symbol przy znakowaniu spraw   SZ

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Agnieszka Zielińska-Ząbek
SZ.ZE1
Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
(91) 48 04 814
starostwo@powiatstargardzki.pl 
Anna Kamińska-Bryła
SZ.KM2
Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu
(91) 48 04 895
 
Monika Rybicka
SZ.RB3
Stanowisko ds. kadr
(91) 48 04 811
 
wakat
SZ.4
Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
(91) 48 04 832
 
Natalia Szarżanowicz
SZ.SR5
Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
(91) 48 04 825
 
wakat
SZ.6
Stanowisko ds. kontaktu z mediami
 
 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym:
a)    opracowywanie terminowego przygotowywania i przekazywanie dokumentów Starosty oraz Zarządu Powiatu będących przedmiotem obrad Rady Powiatu i jej Komisji,
b)    nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu wynikających z planów pracy Rady Powiatu,
c)    redagowanie porządków posiedzeń Zarządu Powiatu,
d)    redagowanie porządków obrad sesji Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu,
e)    protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu,
f)    protokołowanie obrad sesji Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu,
g)    przekazywanie do realizacji uchwał Rady Powiatu kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
h)    przekazywanie właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu do realizacji uchwał, postanowień, zarządzeń i innych ustaleń Zarządu Powiatu i Starosty,
i)    przesyłanie uchwał Rady Powiatu  Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,
j)    przesyłanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
k)    przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, obwieszczeń, informacji, oraz zarządzeń Starosty,
l)    występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu o dostarczenie informacji, sprawozdań i analiz niezbędnych do podjęcia właściwych rozstrzygnięć,
m)    przekazywanie właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu zapytań i interpelacji radnych, w celu przygotowania projektów odpowiedzi,
n)    prowadzenie zbioru przepisów powiatowych do powszechnego wglądu w siedzibie Starostwa,
o)    opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego, Regulaminu nagród, Regulaminu  wynagradzania pracowników Starostwa,
p)    przedstawianie wniosków w sprawach organizacyjnych, mających na celu usprawnienie pracy Starostwa,
r)     prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, dyrektorów jednostek, członków Zarządu,lustracyjnymi Sekretarza i Skarbnika Powiatu,
s)      prowadzenie obsługi administracyjnej Rady Społecznej działającej w SPWZOZ w Stargardzie,
2)      z zakresu ustawy kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych:
a)    prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Starostwa oraz akt osobowych dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,
b)    planowanie doskonalenia zawodowego i organizacja szkoleń pracowników Starostwa,
c)    opracowywanie analiz i informacji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych,
d)    wystawianie delegacji służbowych pracowników Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, prowadzenie rejestru delegacji,
e)    prowadzenie postępowań wyjaśniających na polecenie Starosty dotyczących dyscypliny i jakości pracy pracowników Starostwa;
3)    z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych przez biuro oraz rejestru  informacji publicznych,
4)    z zakresu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:
a)    prowadzenie gospodarki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b)    obsługa administracyjna Komisji Świadczeń Socjalnych;
5)    z zakresu kodeksu wyborczego:
a)    wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu terytorialnego i przeprowadzaniem referendów lokalnych,
b)    opracowywanie projektu uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze,
c)    obsługa powiatowej komisji wyborczej;
6)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,
7)    z zakresu ustawy Prawo Prasowe:
a)    nawiązanie i utrzymanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
b)    realizacja zadań wynikających z przestrzegania Prawa prasowego,
c)    redakcja i nadzór nad stroną internetową powiatu,
d)    redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych oraz okolicznościowych do publikatorów własnych, bądź zewnętrznych,
e)    przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,
f)    obsługa informacyjna wydarzeń związanych z działalnością promocyjną powiatu,
g)    monitorowanie i archiwizowanie publikacji oraz wydawnictw zewnętrznych i własnych, dotyczących powiatu,
h)    organizacja konferencji prasowych;
8)      z innych ustaw w zakresie niezbędnym do prawidłowego i kompleksowego załatwienia prowadzonych spraw i zrealizowania powierzonych zadań.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
22 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
22 lis 2007, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Monika Rybicka

Data aktualizacji:
24 lip 2023, godz. 12:53