Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sygnalista

SYGNALIŚCI - ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI (NARUSZEŃ PRAWA) 

Pod pojęciem nieprawidłowości należy rozumieć stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać obowiązujące przepisy prawa, jak również każde działanie czy zaniedbanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne.

Zgłoszenia naruszeń prawa, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, mogą dotyczyć dziedzin:
1) zamówienia publiczne,
2) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu  terroryzmu,
3) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
4) bezpieczeństwo transportu,
5) ochrona środowiska,
6) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
7) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
8) zdrowie publiczne,
9) ochrona konsumentów,
10) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,
11) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,
12) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa,
jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych
lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:
1) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej,
2) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych
lub służbowych,
3) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,
4) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itp.,
5) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,
6) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1-5.

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Starostwie, w szczególności:
- w formie listownej, na adres: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard z dopiskiem na kopercie, np. "zgłoszenie nieprawidłowości" - koordynator ds. sygnalizacji nieprawidłowości,
- osobiście lub telefonicznie do koordynatora ds. sygnalizacji nieprawidłowości pod  nr tel. 91 480 48 25, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu.

Zgłoszenie może mieć charakter: 
1)   jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
2)   poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
3)   anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać w szczególności:
1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko (nie dotyczy anonimów),
2) datę i miejsce sporządzenia, 
3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, 
4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.    

Załącznikami do procedury są:
Wzór karty zgłoszenia nieprawidłowości zaistniałych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie – do pobrania w załączeniu,
Wzór karta informacyjnej – do pobrania w załączeniu.

Starostwo Powiatowe w Stargardzie gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość sygnalisty, który prześle zgłoszenie, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne. Obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodabniają zgłaszane nieprawidłowości. 
Osoby te podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi zachowaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

Podstawa prawna:

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
2) Zarządzenie Nr 128/21 Starosty Stargardzkiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 128-21 (PDF, 1.33Mb) 2023-09-14 12:43:17 26
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019 1937 (PDF, 1.77Mb) 2023-09-14 12:43:17 3
Karta informacyjna (PDF, 68.34Kb) 2023-09-14 12:43:17 7
Karta zgłoszenia nieprawidłowości (PDF, 58.09Kb) 2023-09-14 12:43:17 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Natalia Szarżanowicz

Data wytworzenia:
14 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Dominika Ciołek

Data publikacji:
14 wrz 2023, godz. 12:43

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
14 wrz 2023, godz. 12:57