Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Biuro Polityki Społecznej

 BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Starostwa Powiatowego w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

II piętro – skrzydło lewe – pokoje nr 211, 216, 

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   WS

 

REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

ul.Składowa 2a (Budynek B) wejście od strony ZUS, 73-110 Stargard

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Agnieszka Krętkowska
WS.KĘ1
Dyrektor
(91) 48 04 919
starostwo@powiatstargardzki.pl
Izabela Kowalska
WS.KW2
Stanowisko ds. pomocy społecznej i promocji zdrowia
(91) 48 04 923
 
Paulina Matysiak
WS.MT3
Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
(91) 48 04 821
 
wakat
WS.4
Koordynator Centrum
 
 
umowa zlecenie
WS.5
Psycholog
531 248 692
 
Magdalena Dusza-Kaczan
WS.DS6
Pedagog
531 248 692
531 248 496
m.duszakaczan@powiatstargardzki.eu
wakat
WS.7
Pracownik socjalny
 
 
wakat
WS.8
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 
Joanna Pepłowska
WS.PP9
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 
wakat
WS.10
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 
Anita Grabska
WS.GA11
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 
wakat
WS.12
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 

 

Biuro realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
1) z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym
- inicjowanie zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych;
2) z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - sprawowanie
z kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu;    
3) z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:   
a) wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
b) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, dla których podmiotem nadzorującym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie– w szczególności w zakresie wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej;
4) z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o  przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby,
o której mowa w art. 38 ustawy;
5) z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu,
b) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej
w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie Powiatu,
6) z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie;
7) z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:    
a) przygotowywanie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy stosownych aktów prawnych,    
b) opracowywanie projektu rocznego lub wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
c) sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego lub wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,    
d) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i powierzenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym,
e) kontrola prawidłowości wykorzystywania dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów,
f) przygotowywanie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,    
g) obsługa kancelaryjna  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
h) przygotowywania projektu uchwały Zarządu Powiatu- na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Powiatu- w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
8) z zakresu ustawy o finansach publicznych - sporządzanie dokumentacji w sprawach przyznania i rozliczania dotacji w zakresie środków będących
w dyspozycji zadań planu finansowego biura;
9) z zakresu ustawy prawo o stowarzyszeniach:     
a) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych na terenie Powiatu,
b) przygotowywanie wniosków w sprawach żądania władz stowarzyszeń- odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień,    
c) przygotowywanie wniosków do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w razie niezastosowania się do żądań,
10) z zakresu ustawy o fundacjach:
a) w zakresie przygotowywania wniosków do sądu o:
- stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, w tym ze statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,    
- uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu  rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawach,
- zawieszenie zarządu fundacji, a także żądanie dokonania zmiany zarządu fundacji w określonych przypadkach,    
- likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie,
b) kontrola nad działalnością fundacji w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
11) z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
a) przygotowywanie porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieranych z gminami powiatu stargardzkiego, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką,
b) przygotowywania umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych z radcami prawnymi i adwokatami,
c) bieżący nadzór i obsługa organizacyjno- administracyjna zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego    
d) przygotowywanie i przekazanie- Ministrowi Sprawiedliwości oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu- zbiorczej informacji z wykonania zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
12) z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych środków możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości biura i nadzorowanych jednostek.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Rybicka

Data wytworzenia:
07 lut 2019

Osoba dodająca informacje

Monika Rybicka

Data publikacji:
07 lut 2019, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
15 kwi 2024, godz. 15:23