Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Biuro Polityki Społecznej

 BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Starostwa Powiatowego w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

II piętro – skrzydło lewe – pokoje nr 211, 216, 

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   WS

 

REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

ul.Składowa 2a (Budynek B) wejście od strony ZUS, 73-110 Stargard

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Agnieszka Krętkowska
WS.KĘ1
Dyrektor
(91) 48 04 919
starostwo@powiatstargardzki.pl
Izabela Kowalska
WS.KW2
Stanowisko ds. pomocy społecznej i promocji zdrowia
(91) 48 04 923
 
Paulina Matysiak
WS.MT3
Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
(91) 48 04 821
 
referat ds. obsługi Regionalnego Centrum Kryzysowego
umowa zlecenie
 
Psycholog
 
 
Magdalena Dusza-Kaczan
WS.DS4
Pedagog
531 248 692
531 248 496
m.duszakaczan@powiatstargardzki.eu
Joanna Pepłowska
WS.PP5
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 
Anita Grabska
WS.GA6
Specjalista interwencji kryzysowej
 
 

 

Biuro realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym: inicjowanie zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych;
2)    z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: sprawowanie z kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu;    
3)    z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:   
a)    wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
b)    współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, dla których podmiotem nadzorującym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - w szczególności w zakresie wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej;
4)     z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o  przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby,
o której mowa w art. 38 ustawy;
5)    z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a)    podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu,
b)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie Powiatu,
6)    z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie;

7)    z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:    
a)    przygotowywanie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy stosownych aktów prawnych,
b)    opracowywanie projektu rocznego lub wieloletniego Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c)    sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego lub wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,    
d)    ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i powierzenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym,
e)    kontrola prawidłowości wykorzystywania dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów,
f)    przygotowywanie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,    
g)    obsługa kancelaryjna  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
h)    przygotowywania projektu uchwały Zarządu Powiatu- na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Powiatu - w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
8)    z zakresu ustawy o finansach publicznych: sporządzanie dokumentacji w sprawach przyznania i rozliczania dotacji w zakresie środków będących w dyspozycji zadań planu finansowego biura;
9)    z zakresu ustawy prawo o stowarzyszeniach:     
a)    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych na terenie Powiatu,
b)    przygotowywanie wniosków w sprawach żądania władz stowarzyszeń- odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień,    
c)    przygotowywanie wniosków do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w razie niezastosowania się do żądań,
10)     z zakresu ustawy o fundacjach:
a)     w zakresie przygotowywania wniosków do sądu o:

  •   stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, w tym ze statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,    
  • uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu  rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych
    w ustawach,
  • zawieszenie zarządu fundacji, a także żądanie dokonania zmiany zarządu fundacji w określonych przypadkach,
  • likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie,

b)    kontrola nad działalnością fundacji w zakresie wynikającym z ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;    
11)     z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
a)    przygotowywanie porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieranych z gminami powiatu stargardzkiego, Okręgową Izbą Radców Prawnych  w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką,
b)    przygotowywania umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej zawieranych z radcami prawnymi i adwokatami,
c)    bieżący nadzór i obsługa organizacyjno- administracyjna zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
d)    przygotowywanie i przekazanie- Ministrowi Sprawiedliwości oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu- zbiorczej informacji z wykonania zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
12)     z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: monitoring  i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych środków możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości biura i nadzorowanych jednostek.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Rybicka

Data wytworzenia:
07 lut 2019

Osoba dodająca informacje

Monika Rybicka

Data publikacji:
07 lut 2019, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
30 kwi 2024, godz. 14:48