Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

  I pietro - skrzydło prawe - pokój nr: 120,119

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   WN

 

 

UWAGA!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zgodnie z art. 15h., dodanym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 568): 

 

1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy(tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie orzeczenia nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust.1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

5. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

Oznacza to, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 r. życia).

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Joanna Banaszewska
WN.BN1
Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
(91) 48 04 902
pz@powiatstargardzki.eu
Patrycja Gołuchowska
WN.GŁ2
Sekretarz
(91) 48 04 903
pz1@powiatstargardzki.eu
Anna Kłobus
WN.KŁ20
Pracownik socjalny
 
 
 
WN.21
Stanowisko ds.obsługi wewnętrznej dokumentacji zespołu
(91) 48 04 857
 
Patrycja Szymkiewicz
WN.SY22
Stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego
(91) 48 04 843
 
Weronika Panasiuk
WN.PN23
Stanowisko ds. protokołowania posiedzeń składów orzekających
 
 

 

Do zadań  zespołu należy w szczególności:
1)    realizacja zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
2)    wydawanie odpowiednio orzeczeń o:
   a)    niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
   b)    stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
   c)    wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub  niezdolności do pracy,
3)    sporządzanie projektów uchwał, postanowień, zarządzeń, decyzji, sprawozdań, analiz i wniosków na potrzeby Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
4)    realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
5)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych powiatu,
6)    przedstawianie propozycji usprawniania organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej,
7)    prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zapewniając sprawną obsługę interesantów,
8)    obsługa programu komputerowego „Plan B”,
9)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
10)    realizacja budżetu powiatu w zakresie zadań przydzielonych komórce organizacyjnej oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie  powierzonych zadań,
11)    współpraca z Wydziałem Zarządzania Bezpieczeństwem dotycząca spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
12)    wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty,
13)    Powiatowy Zespół może realizować ponadto inne zadania, mieszczące się w zakresie działania zespołu na podstawie odrębnych porozumień i pod warunkiem   zapewnienia środków finansowych i rzeczowych,
14)    obsługa punktu udzielającego informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Błoch

Data wytworzenia:
23 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Elżbieta Błoch

Data publikacji:
23 kwi 2012, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
11 mar 2024, godz. 09:43