512 Wydział Gospodarki Nieruchomościami | BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

   Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

 II piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 204,205,206,208,209,210.

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   NN

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Diana Gruszka
NN.GU1
Dyrektor Wydziału
(91) 48 04 834
d.gruszka@powiatstargardzki.pl
Magdalena Kędzierska - Michalak
NN.I.KD1
Zastępca Dyrektora
 (91) 48 04 884
m.kedzierska@powiatstargardzki.eu
wakat
NN.II.1
stanowisko ds. gospodarowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
 
 
Berenika Ławrynowicz
NN.I.ŁW2
stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Powiatu i wywłaszczeń
(91) 48 04 931
 
Kinga Krusińska
NN.I.KU3
stanowisko ds. odszkodowań i wywłaszczeń
(91) 48 04 934
 
wakat
NN.I.4
stanowisko ds. pomocy administracyjnej
 
 
Iwona Siwulska
NN.II.SW2
stanowisko ds. gospodarowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 893
isiwulska@powiatstargardzki.pl
Ewelina Janik
NN.II.JN3
stanowisko ds. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 892
 e.janik@powiatstargardzki.eu
Karolina Pajor
 
NN.II.PJ4
 
stanowisko ds. gospodarowania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 929
 kpajor@powiatstargardzki.eu
Marta Przekowiak
NN.II.PZ5
stanowisko ds. regulacji i obrotu cywilnoprawnego nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 945
 
 
Karolina Kudła
NN.II.KD6
stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
 
 
 
 
Mariola Malczyńska
NN.II.ML7
stanowisko ds. pomocy administracyjnej
 
 

 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
a)    prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    przygotowanie planu wykorzystania zasobu Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu  Państwa,
d)    wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości Powiatu i Skarbu  Państwa,
e)    zbywanie oraz nabywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, a także ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na  tych nieruchomościach,
f)    przygotowywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie,                  
g)    podejmowanie czynności związanych z podziałami oraz innymi pracami geodezyjnymi niezbędnymi w procesie gospodarowania nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
h)    współpraca z innymi organami i właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
i)    prowadzenie spraw związanych  ustalaniem  opłat  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
j)    udzielanie bonifikat i rozkładanie na raty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
k)    aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu  dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
l)    prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa trwałego zarządu  oraz przekazania trwałego zarządu między jednostkami - w odniesieniu do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
ł) kontrola realizacji umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,      
m)    prowadzenie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości  Powiatu i Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
n)    prowadzenie spraw związanych z terminowym zagospodarowaniem oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
o)    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
p)    ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek realizacji przedsięwzięć inwestycji publicznych,
q)    prowadzeniem spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie realizacji celu publicznego,
r)    prowadzeniem spraw związanych z  czasowym zajęciem  nieruchomości  na skutek działania siły wyższej lub  zapobieżeniu powstaniu znacznej szkody,
s)    składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa oraz o wpis w księgach wieczystych,
t)    podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu i Skarbu Państwa,
2)    z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
3)    z zakresu ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości  w celu przejęcia do zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu lub Skarbu Państwa  lub ich przekazanie na rzecz Agencji  Nieruchomości Rolnych, 

4)    z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo  wodne - prowadzenie gospodarki nieruchomościami w zakresie wód stojących,
5)    z zakresu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali - zarządzanie nieruchomościami, w których Powiat lub Skarb Państwa jest właścicielem, współwłaścicielem,
6)    z zakresu ustawy z dnia 8 lipca 2005r.  o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - współdziałanie  i przedkładanie informacji w zakresie realizacji roszczeń za mienie pozostawione na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,  
7)    z  zakresu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:
a)    zakładanie, ujawnianie wpisów w księgach wieczystych w zakresie praw rzeczowych, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych oraz roszczeń w stosunku do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    zamykanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
c)    przygotowanie wniosków o odpisy z ksiąg wieczystych,
d)    ustalanie zapisów stanów prawnych ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,  
8)    z  zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
a)    wyrażanie zgody na wycięcie drzew rosnących do 10 lat i krzewów z nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
b)    sporządzenie wniosków do Prezydenta, Burmistrza, Wójta o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących powyżej 10 lat z nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
9)    z zakresu ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym – prowadzenie spraw związanych ze zwrotem właścicielom budynków własności działek gruntu, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu,
10)   z  zakresu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników – prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem własności działek gruntu przydzielonych do dożywotniego bezpłatnego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
11)   z  zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - wydawanie zezwoleń na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
12)   z  zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi stanowiącej własność Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie zadań rządowych lub samorządowych w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,
13)   z  zakresu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny:
a)    prowadzenie spraw związanych z określeniem korzystania z gruntu Powiatu i Skarbu Państwa przez użytkownika wieczystego,
b)    ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    ustanawianie innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu   i Skarbu Państwa,
d)    zawieranie umów na usunięcie drzew i sprzedaż drewna z terenu Powiatu  i Skarbu Państwa,
14)   z zakresu ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - prowadzenie spraw związanych z nabyciem w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
15)   z zakresu ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
a)    nabywanie mienia z mocy prawa,
b)    nabywanie mienia na wniosek,
c)    prowadzenie postępowań odszkodowawczych,
16)   z zakresu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku od nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
17)   z zakresu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku leśnego za nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
18)   z zakresu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku rolnego za nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,   
19)   z  zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
a)    przygotowanie projektów dokumentów do otrzymania dotacji celowych,
b)    prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem dotacji celowych,
c)    przygotowanie informacji o stanie mienia Powiatu,
d)    planowanie i bieżące prowadzenie budżetu wydziału w odniesieniu do zadań własnych i zleconych,
20)   z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego oraz innych działań wynikających z merytorycznej pracy wydziału,
21)   z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - współpraca z jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego - Zarządem Dróg Powiatowych,
22)   z zakresu ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:    
a)    podejmowane czynności związanych z regulacją wpisów w księgach wieczystych na rzecz  Powiatu,
b)    wszczęcie postępowań w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
23)  z zakresu ustawy z dnia  17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
a)    współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
b)    podejmowanie czynności związanych z dokonywaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości i obrotu nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
24)   z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  - fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków,
25)   z zakresu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii  Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,
26)   z zakresu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego -  zbywanie nieruchomości rolnych,
27)   z zakresu  ustawy z dnia  20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - nabywanie na rzecz Skarbu Państwa mienia podmiotów, które na dokonały wpisu do rejestru sądowego na mocy obowiązujących przepisów,  
28)   ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – przekazywanie aktualnego wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości,
29)   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
a)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b)    podejmowanie czynności związanych z ustaleniem opłat za przekształcenie,
c)    wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu roszczenia w księdze wieczystej.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
02 cze 2022, godz. 13:41