Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

   Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

 II piętro - skrzydło lewe - pokój nr: 204,205,206,208,209,210.

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw   NN

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Diana Gruszka
NN.GU1
Dyrektor Wydziału
(91) 48 04 834
starostwo@powiatstargardzki.pl
Magdalena Kędzierska - Michalak
NN.I.KD1
Zastępca Dyrektora
 (91) 48 04 884
 
wakat
NN.II.1
stanowisko ds. gospodarowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
 
 
Magda Adamcewicz
NN.I.AA2
stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Powiatu i wywłaszczeń
(91) 48 04 931
 
wakat
NN.I.3
stanowisko ds. odszkodowań i wywłaszczeń
(91) 48 04 934
 
wakat
NN.I.4
stanowisko ds. pomocy administracyjnej
 
 
Iwona Siwulska
NN.II.SW2
stanowisko ds. gospodarowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 893
i
Ewelina Janik
NN.II.JN3
stanowisko ds. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 892
 
Karolina Pajor
 
NN.II.PJ4
 
stanowisko ds. gospodarowania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 929
 
Marta Przekowiak
NN.II.PZ5
stanowisko ds. regulacji i obrotu cywilnoprawnego nieruchomości Skarbu Państwa
(91) 48 04 945
 
wakat
NN.II.6
stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
 
 
 
Mariola Malczyńska
NN.II.ML7
stanowisko ds. pomocy administracyjnej
 
 

 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
a)    prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    przygotowanie planu wykorzystania zasobu Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu  Państwa,
d)    wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości Powiatu i Skarbu  Państwa,
e)    zbywanie oraz nabywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, a także ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na  tych nieruchomościach,
f)    przygotowywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie,                  
g)    podejmowanie czynności związanych z podziałami oraz innymi pracami geodezyjnymi niezbędnymi w procesie gospodarowania nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
h)    współpraca z innymi organami i właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
i)    prowadzenie spraw związanych  ustalaniem  opłat  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
j)    udzielanie bonifikat i rozkładanie na raty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
k)    aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu  dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
l)    prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa trwałego zarządu  oraz przekazania trwałego zarządu między jednostkami - w odniesieniu do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
ł) kontrola realizacji umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,      
m)    prowadzenie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości  Powiatu i Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
n)    prowadzenie spraw związanych z terminowym zagospodarowaniem oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
o)    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
p)    ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek realizacji przedsięwzięć inwestycji publicznych,
q)    prowadzeniem spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie realizacji celu publicznego,
r)    prowadzeniem spraw związanych z  czasowym zajęciem  nieruchomości  na skutek działania siły wyższej lub  zapobieżeniu powstaniu znacznej szkody,
s)    składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa oraz o wpis w księgach wieczystych,
t)    podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu i Skarbu Państwa,
2)    z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
3)    z zakresu ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości  w celu przejęcia do zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu lub Skarbu Państwa  lub ich przekazanie na rzecz Agencji  Nieruchomości Rolnych, 

4)    z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo  wodne - prowadzenie gospodarki nieruchomościami w zakresie wód stojących,
5)    z zakresu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali - zarządzanie nieruchomościami, w których Powiat lub Skarb Państwa jest właścicielem, współwłaścicielem,
6)    z zakresu ustawy z dnia 8 lipca 2005r.  o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - współdziałanie  i przedkładanie informacji w zakresie realizacji roszczeń za mienie pozostawione na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,  
7)    z  zakresu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:
a)    zakładanie, ujawnianie wpisów w księgach wieczystych w zakresie praw rzeczowych, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych oraz roszczeń w stosunku do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    zamykanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
c)    przygotowanie wniosków o odpisy z ksiąg wieczystych,
d)    ustalanie zapisów stanów prawnych ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,  
8)    z  zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
a)    wyrażanie zgody na wycięcie drzew rosnących do 10 lat i krzewów z nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa,
b)    sporządzenie wniosków do Prezydenta, Burmistrza, Wójta o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących powyżej 10 lat z nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
9)    z zakresu ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym – prowadzenie spraw związanych ze zwrotem właścicielom budynków własności działek gruntu, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu,
10)   z  zakresu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników – prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem własności działek gruntu przydzielonych do dożywotniego bezpłatnego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
11)   z  zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - wydawanie zezwoleń na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
12)   z  zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi stanowiącej własność Powiatu i Skarbu Państwa,
b)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie zadań rządowych lub samorządowych w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,
13)   z  zakresu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny:
a)    prowadzenie spraw związanych z określeniem korzystania z gruntu Powiatu i Skarbu Państwa przez użytkownika wieczystego,
b)    ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    ustanawianie innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu   i Skarbu Państwa,
d)    zawieranie umów na usunięcie drzew i sprzedaż drewna z terenu Powiatu  i Skarbu Państwa,
14)   z zakresu ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - prowadzenie spraw związanych z nabyciem w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
15)   z zakresu ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
a)    nabywanie mienia z mocy prawa,
b)    nabywanie mienia na wniosek,
c)    prowadzenie postępowań odszkodowawczych,
16)   z zakresu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku od nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
17)   z zakresu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku leśnego za nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
18)   z zakresu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości podatku rolnego za nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,   
19)   z  zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
a)    przygotowanie projektów dokumentów do otrzymania dotacji celowych,
b)    prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem dotacji celowych,
c)    przygotowanie informacji o stanie mienia Powiatu,
d)    planowanie i bieżące prowadzenie budżetu wydziału w odniesieniu do zadań własnych i zleconych,
20)   z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego oraz innych działań wynikających z merytorycznej pracy wydziału,
21)   z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - współpraca z jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego - Zarządem Dróg Powiatowych,
22)   z zakresu ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:    
a)    podejmowane czynności związanych z regulacją wpisów w księgach wieczystych na rzecz  Powiatu,
b)    wszczęcie postępowań w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
23)  z zakresu ustawy z dnia  17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
a)    współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
b)    podejmowanie czynności związanych z dokonywaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
c)    pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości i obrotu nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
24)   z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  - fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków,
25)   z zakresu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii  Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,
26)   z zakresu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego -  zbywanie nieruchomości rolnych,
27)   z zakresu  ustawy z dnia  20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - nabywanie na rzecz Skarbu Państwa mienia podmiotów, które na dokonały wpisu do rejestru sądowego na mocy obowiązujących przepisów,  
28)   ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – przekazywanie aktualnego wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości,
29)   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
a)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b)    podejmowanie czynności związanych z ustaleniem opłat za przekształcenie,
c)    wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu roszczenia w księdze wieczystej.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
03 kwi 2024, godz. 08:05