Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE  ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard     parter, lewe skrzydło stosowany symbol przy znakowaniu spraw NK   Godziny pracy wydziału:   poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

8:00-15.00 obsługa klientów przystępujących do rejestracji / przerejestrowania pojazdów
8:00-15.30 obsługa klientów w sprawach pozostałych
15:30-16:00 praca własna wydziału  

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Agnieszka Jankowska
NK.JN1
Dyrektor
(91) 48 04 865
starostwo@powiatstargardzki.pl
Adam Kubicki
NK.KB2
Zastępca Dyrektora
(91) 48 04 872
 
NK.I REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY
Agata Brzezowska
NK.I.BZ3
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów i praw jazdy
(91) 48 04 871
 
Marta Więckowska-Skawińska
NK.I.WĘ4
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
 
 
Joanna Maison
NK.I.MI5
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
(91) 48 04 940
 
Patrycja Kwiatkowska
NK.I.KI6
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
(91) 48 04 868
 
Weronika Kłakowicz
Mariola Długosz
NK.I.KA7
NK.I.DU7
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
 
 
Olga Nitecka
NK.I.NT8
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
(91) 48 04 864
 
Weronika Jędrzejewska
NK.I.JD9
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
(91) 48 04 870
 
Katarzyna Czarnecka
NK.I.CA10
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
(91) 48 04 943
 
Małgorzata Nowicka
NK.I.NW11
stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
91) 48 04 939
 
Magdalena Rek
NK.I.RK12
stanowisko ds. praw jazdy
(91) 48 04 867
 
Aleksandra Koziarska
NK.I.KZ13
stanowisko ds. praw jazdy
(91) 48 04 869
 
Paula Smela
NK.I.SE14
stanowisko ds. praw jazdy
(91) 48 04 867
 
Wakat
NK.I.15
stanowisko ds. praw jazdy
 
 
NK.II REFERAT ADMINISTRACYJNO-KANCELARYJNY
Kamila Olszówka
NK.II.OS16
stanowisko ds. kancelarii wydziałowej, administracji i archiwum zakładowego
 
 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:
1)    z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a)    rejestracji, rejestracji czasowej i wyrejestrowania pojazdów,
b)    wycofania czasowego pojazdów z ruchu,
c)    nadawania pojazdowi cech identyfikacyjnych oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
d)    kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
e)    wydawania wtórników dokumentów komunikacyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
f)    przyjmowania dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego,
g)    zwracania zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
h)    przyjmowania od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu/zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
i)    udostępniania danych i wydawania zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,
j)    wysyłanie zapytań o potwierdzenie zgodności danych o pojazdach,
k)    podejmowanie czynności dotyczących nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu i rejestracji pojazdu,
l)    prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
m)    nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
n)    zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
o)    wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
2)    z zakresu ustawy o kierujących pojazdami prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a)    wydawania, zatrzymania, wymiany prawa jazdy,
b)    wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy (KKK),
c)    wydawania międzynarodowego prawa jazdy,
d)    dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,  kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
e)    cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,
f)    wydawania i zatrzymywania pozwoleń na kierowanie tramwajem,
g)    generowania i wydawania profili kandydata na kierowcę (PKK) oraz profili kierowców zawodowych (PKZ),
h)    wydawania zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne,
i)    wydawania wtórników dokumentów,
j)    kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
k)    kierowania kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia na badania lekarskie i psychologiczne,
l)    informowanie kierowców lub osób posiadających pozwolenia na kierowanie tramwajem, o konieczności poddania się badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych,
m)    przyjmowania zatrzymanych praw jazdy w depozyt,
n)    zwracania zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
o)    przyjmowania zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
p)    przyjmowania od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych
w prawie jazdy,
q)    wykonywania środków karnych zakazu kierowania pojazdami,
r)    prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
s)    wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę
z rejestru działalności regulowanej,
t)    nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
u)    wydawania legitymacji instruktorom nauki jazdy,
v)    prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy,
w)    prowadzenie ewidencji wykładowców,
3)    z zakresu ustawy o transporcie drogowym prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
a)    udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, wygaszenia, cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b)    udzielania, odmowy udzielenia, wygaszenia, zmiany lub cofnięcia licencji w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób,
c)    przyjmowania od przewoźników zawiadomień o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
d)    udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
e)    wydawania zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
f)    kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji, zezwoleń
i zaświadczeń,
g)     kontroli spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, której powierzono zadanie zarządzania transportem,
h)    opiniowania przebiegu linii komunikacyjnych,
i)    przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
4)    z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących - planowania, organizowania, zarządzania publicznym transportem zbiorowym,
5)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących - monitoringu i analizy dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwości do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Wydziału i nadzorowanych jednostek,
6)    z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy - przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:
a)    uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji,
b)    uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji,
c)    uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia,
d)    wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej   we wpisie oraz wykreślenia
z rejestru,
7)    z zakresu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, realizacja dochodów budżetowych - fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych  z pobieraniem pożytków.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 12:47

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
11 mar 2024, godz. 09:44