480 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,   II piętro – lewe skrzydło, pok. 212, 213, 214, 215 stosowany symbol przy znakowaniu sprawy TO  

Imię
i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E - mail
Jerzy Hernet
TO.HR1
Dyrektor Wydziału  
(91) 48 04 885
j.hernet@powiatstargardzki.pl
Magdalena Kukulak
TO.KK2
zastępca dyrektora
(91) 48 04 913
m.kukulak@powiatstargardzki.eu
Alicja Kacprzyk
TO.KC3
    stanowisko ds. oświaty opiekuńczo-wychowawczej i sportu
(91) 48 04 888
oswiata@powiatstargardzki.pl
Wojciech Dróżdż
TO.DO4
stanowisko ds. organizacji i nadzoru nad placówkami
(91) 48 04 886
wdrozdz@powiatstargardzki.eu
  Leon Lewandowski
  TO.LW5
stanowisko ds. kadrowych i prawa oświatowego
(91) 48 04 887
llewandowski@powiatstargardzki.eu
wakat
   
stanowisko ds. budżetowych
 (91) 48 04 937  
 h.leszczynska@powiatstargardzki.eu 
Joanna Grońska 
 TO.GO7
 stanowisko ds. organizacyjnych
  (91) 48 04 875
 j.gronska@powiatstargardzki.eu

   

Do zadań wydziału należy w szczególności:
1)    z zakresu ustawy Prawo oświatowe:
      a)    prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły  lub placówki,  
      b)    kontrola wykonywania zadań przez dyrektorów w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,
      c)    przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz innej korespondencji nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami oraz rodziców i uczniów,
      d)    ustalanie sieci szkół prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego,
      e)    ustalanie liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych  do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stargardzki przed zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu,
      f)    analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem przez  Starostę,
     g)    współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty,
     h)    współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie,
      i)    wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
      j)    analiza planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz opracowywanie propozycji zmian wynikających ze stopnia wykorzystania obiektów szkolnych,
     k)    prowadzenie ewidencji szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub  fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych,
     l)    kierowanie dzieci  i młodzieży do placówek oświatowo – wychowawczych i ośrodków o charakterze resocjalizacyjnym,
2)    z zakresu ustawy  Karta Nauczyciela:
      a)    prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela  mianowanego,
      b)    prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Starosty oraz odznaczeniami dla dyrektorów szkół i placówek,
      c)    przygotowywanie propozycji wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli (dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny dyrektora, dodatek motywacyjny, dodatek za warunki pracy),
     d)    przygotowywanie propozycji dotyczących ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli,
     e)    coroczne ustalanie wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy,
3)    z zakresu ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych:
      a)    przygotowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne,
      b)    ustalanie propozycji stawek dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Stargardzkiego oraz kontrolowanie zgodności danych będących podstawą naliczenia wysokości dotacji i sposobu jej wykorzystania,
4)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym:
      a)   rzygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,  
      b)   nadzór nad przygotowaniem merytorycznej części zamówienia publicznego dotyczącego inwestycji oświatowych,
      c)   inspirowanie działalności kulturalnej i turystycznej o charakterze ponadgminnym,
      d)   współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i turystyczną,
      e)   organizacja i nadzór działalności wystawienniczej w budynku Starostwa Powiatowego,
      f)    opracowywanie i realizacja zadań mających za cel promocję i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu wśród społeczności lokalnej, regionalnej,ogólnopolskiej i zagranicznej - budowanie marki powiatu,
      g)    współpraca w zakresie działalności promocyjnej z organami administracji rządowej i samorządowej, związkami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szkołami i uczelniami, środowiskiem gospodarczym i innymi instytucjami,
      h)    przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych,
      i)    prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Powiat oraz Starostę honorowego patronatu nad imprezami i uroczystościami okolicznościowymi,
      j)    współudział w organizacji i obsłudze świąt oraz innych uroczystości i wydarzeń, przedsięwzięć,
     k)    planowanie i realizacja udziału Powiatu w krajowych oraz zagranicznych imprezach wystawienniczo- targowych,
      l)    zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
    m)    organizacja i koordynacja współpracy zagranicznej,
     n)    obsługa delegacji zagranicznych zgodnie z wymogami protokołu dyplomatycznego,
     o)    współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju w zakresie przyjmowania i analizowania jednostkowych planów budżetowych i wniosków o zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu podległych wydziałowi,
     p)    opracowywanie i prawidłowa realizacja budżetu będącego w dyspozycji wydziału,  
     q)    wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronnych zgodnie z „Powiatowym planem reagowania kryzysowego”,„Planem operacyjnego funkcjonowania Powiatu Stargardzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny” oraz „Kartami realizacji zadań operacyjnych”,
     r)    współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki,
    s)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań własnych Powiatu prowadzonych przez  gminy,
     t)    inicjowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,
5)    z zakresu ustawy o sporcie:
      a)    prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej działających na terenie Powiatu,
      b)    organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych na szczeblu Powiatu,
      c)    inspirowanie młodzieżowej działalności sportowej o charakterze ponadgminnym,
      d)    współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność sportową,
6)    z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami:
      a)    ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
      b)    opracowywanie, aktualizacja, monitoring i wdrażanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami,
      c)    pozyskiwanie środków finansowych na konserwację zabytków i poprawę ich bezpieczeństwa,
      d)    promocji zabytków jako atrakcji turystycznych powiatu,
7)    z zakresu ustawy o bibliotekach - nadzór nad działalnością powiatowej biblioteki  publicznej,
8)    z zakresu ustawy prawo o stowarzyszeniach:
       a)    przygotowywanie opinii w sprawach wniosków o rejestrację stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie Powiatu, w KRS,
       b)    prowadzenie nadzoru nad działalnością klubów sportowych,
9)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań  z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Ganczarska

Data wytworzenia:
03 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Barbara Ganczarska

Data publikacji:
03 lis 2008, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
02 cze 2022, godz. 13:35