Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Środowiska

Wydział Środowiska

Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,

 

I piętro – prawe skrzydło, pok. 117, 117A

stosowany symbol przy znakowaniu spraw NS

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Katarzyna Legan
NS.LG1
Dyrektor Wydziału
(91) 48 04 897
starostwo@powiatstargardzki.pl
 Izabela Leszczyńska                 
NS.LS2
Zastępca Dyrektora Wydziału
 (91) 48 04 894  
 
wakat
NS.3
stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych, łowiectwa i spółek wodnych
 
 
Beata Janiszewska
NS.JN4
stanowisko ds. ochrony przyrody
(91) 48 04 925
 
umowa zlecenie
NS.5
stanowisko ds. geologii i górnictwa
 
 
umowa zlecenie
NS.6
stanowisko ds. lesnictwa
 
 
Marek Kisio
NS.KS7
stanowisko ds. pomocy administracyjnej
(91) 48 04 891
 
Robert Sawicki
NS.SW8
stanowisko ds. pomocy administracyjnej
(91) 48 04 927
 

Do zadań wydziału należy w szczególności:
1)    z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska:
a)    udział i współpraca przy tworzeniu i aktualizacji przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska,
b)    opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
c)    przygotowywanie sprawozdań z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska,
d)    opiniowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, opracowywanych przez Zarząd Województwa oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tych programów i planów,
e)    udzielanie pozwoleń zintegrowanych,
f)    udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
g)    udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
h)    zobowiązanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
i)    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,
j)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,
k)    wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
l)    wydawanie decyzji zobowiązujących do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego lub do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
m)    sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, po upoważnieniu przez starostę,
n)    kontrola wielkości emisji substancji lub energii do środowiska w oparciu o przedkładane wyniki badań,
o)    prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
p)    występowanie w imieniu Starosty w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska, na podstawie upoważnienia Starosty,
q)    występowanie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tej jednostki, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
r)    prowadzenie postępowań w ramach interwencji na podstawie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w zakresie przypisanym w kompetencjach wydziału,
s)    współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej w razie wystąpienia awarii przemysłowej,
2)    z zakresu ustawy o odpadach:
a)    wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
b)    wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie),
c)    wzywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów do zaniechania naruszeń uzyskanych zezwoleń oraz naruszeń ustawy o odpadach,
d)    wydawanie decyzji o cofnięciu bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
e)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
f)    wydawanie decyzji odmawiających wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
g)    wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,
3)    z zakresu ustawy Prawo wodne:
a)    ustalanie w drodze decyzji, na wniosek właściciela nieruchomości wysokość odszkodowania za wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 141 ust. 1 i 4, art. 327 ust. 4 i 6 lub art. 382 ust. 7,
b)    stwierdzenie w drodze decyzji, na wniosek właściwego podmiotu przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu,
c)    stwierdzenie w drodze decyzji, na wniosek właściwego podmiotu przejścia do zasobu nieruchomości gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części, gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonują podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1, oraz ich wykreślenie z tego zasobu,
d)    ustanowienie oraz wygaśnięcie w drodze decyzji, na wniosek właściwego dyrektora urzędu morskiego, trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 2,
e)    wygaszenie na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa, trwałego zarządu wód i gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowiony na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 573 Prawa wodnego,
f)    nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych w tym:
    podejmowanie decyzji o utworzeniu lub rozwiązaniu spółki wodnej,
    zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
    stwierdzanie nieważności uchwał spółek wodnych w całości lub części,
    podejmowanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki wodnej oraz wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zarządu,
    ustanawianie, w drodze decyzji, na koszt spółki wodnej, zarządu komisarycznego na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok,
    ustalanie, na rzecz spółki wodnej, w drodze decyzji obowiązków osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona,
    występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
4)    z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym:  
a)    wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
b)    przygotowywanie uchwał dotyczących regulaminu powiatowej społecznej straży rybackiej,
c)    wydawanie legitymacji strażnikom Społecznych Straży Rybackich Powiatu Stargardzkiego,
d)    nadzór nad Społecznymi Strażami Rybackimi, w tym: rekomendowanie Staroście kandydatów na: Komendantów Powiatowych Społecznych Straży Rybackich,
e)    wydawanie zezwoleń na użycie przestaw węgorzowych na więcej niż połowie szerokości cieków w obwodach rybackich,
f)    współpraca z Zarządem Okręgowym PZW w Szczecinie, Zarządem MODEH-POLMO Sp. z o.o., oraz Panem Michałem Czerepaniakiem prowadzącym działalność pod nazwą Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak, w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań przez Społeczne Straże Rybackie,
5)    z zakresu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:
a)    rejestrowanie jednostek pływających,
b)    przydzielanie i rezerwacja numeru rejestracyjnego i nazwy dla jednostki pływającej w budowie,
c)    wydawanie decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru,
d)    dokonywanie zmiany danych w rejestrze,
e)    wykreślanie jednostek pływających z rejestru na wniosek właściciela,
f)    wykreślanie jednostek pływających z rejestru z urzędu w drodze decyzji,
6)    z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, na:
a)    prowadzenie elektronicznej bazy danych informacji o środowisku, udostępnianie tej bazy za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych (Internet),
b)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
c)    udostępnianie, na wniosek, informacji o środowisku,
7)    z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
a)    prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń o dokonanym wpisie do rejestru lub o wykreśleniu z rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
b)    wydawanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność gmin,
8)    z zakresu ustawy o lasach:
a)    nadzór nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym: rozstrzyganie zastrzeżeń i wniosków odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu, nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna,
b)    cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskiwania drewna,
c)    uzgadnianie przygotowywanych przez Nadleśnictwa rocznych planów zalesień terenów niebędących własnością Skarbu Państwa,
d)    rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,
e)    uznawanie lasu za ochronny,
f)    sprawdzanie udatności upraw leśnych,
g)    przeprowadzanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
h)    prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na pokrycie kosztów zalesienia,
i)    wydawanie zaświadczeń dot. działek objętych nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
9)    z zakresu ustawy Prawo łowieckie:
a)    wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych oraz ich mieszańców,
b)    wyrażanie zgody, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia,
c)    wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich,
d)    naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków pomiędzy gminy i nadleśnictwa,
10)    z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
a)    wstrzymanie wypłaty należnego właścicielowi zalesionego gruntu rolnego ekwiwalentu w przypadku: prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia, zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
b)    podwyższanie na wniosek właściciela zalesionego gruntu, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, należnego ekwiwalentu o 50% w przypadku, gdy równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego, i nie jest on ponadto właścicielem gruntu rolnego lub działki siedliskowej powyżej 0,80 ha,
c)    wydawanie dyspozycji wypłat miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesienia,
11)    z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
a)    udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3, z wyjątkiem działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    ustalanie szczegółowych warunków wydobywania kopaliny,
c)    stwierdzanie wygaśnięcia koncesji lub jej cofnięcie w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
d)    zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych lub geologiczno-inżynierskich, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
e)    przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
f)    wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską,
g)    sporządzenie i podpisywanie sprawozdawczości z zakresu udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych,
12)    z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
a)    wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,
b)    wykonywanie rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – RRW12,
c)    wykonywanie rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów – RRW11,
d)    dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz rekultywacji gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy o lasach,
e)    dokonywanie rekultywacji na cele inne, niż określone w art. 20 ust. 2 pozostałych gruntów, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych, przy wykorzystaniu środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach,
f)    nakazywanie właścicielowi obowiązku zalesienia, zadrzewienia czy zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
g)    prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach obszarów szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych, jak i na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych położonych poza wymienionymi obszarami,
h)    ewidencjonowanie zawiadomień od osób obowiązanych do rekultywacji gruntów o powstałych w ubiegłym roku zmianach, w zakresie gruntów podlegających rekultywacji,
i)    określanie w decyzjach dotyczących rekultywacji: stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, osoby obowiązanej do jej wykonania, kierunku i terminu ich wykonania, uznania rekultywacji za zakończoną,
j)    ustalenie obowiązku corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych lub na Fundusz Leśny opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów w razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych,
13)    z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska - współdziałanie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, monitoringu środowiska, przekazywania wyników pomiarów, analiz i obserwacji stanu środowiska,
14)    z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: uzgadnianie
a)    projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy poprzez uzgodnienie w sprawach ochrony gruntów rolnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych i do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
b)    opiniowanie projektów studium i MPZP, w zakresie: w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
15)    z zakresu ustawy  o transporcie kolejowym - zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek zarządu kolei, w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz przyznawanie odszkodowań za ich usunięcie,
16)    z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wpisywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wydanych zezwoleniach i koncesjach,
17)    z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
a)    wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
b)    wydawanie decyzji zatwierdzających planów metodyki monitorowania,
c)    wydawanie decyzji zatwierdzających raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania,
18)     z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
a)      monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości wydziału i nadzorowanych jednostek,
b)      składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków za zadania programowe Powiatu,
19)     z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług: fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Monika Rybicka

Data aktualizacji:
03 mar 2023, godz. 12:10