Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA   STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE    ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,   II piętro - prawe skrzydło, pok. 222 - 224     stosowany symbol przy znakowaniu spraw NA    

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
 Jacek Adamczyk
NA.AA1
Dyrektor Wydziału
(91) 48 04 912
 
starostwo@powiatstargardzki.pl
 
Katarzyna Ścisłowicz
NA.ŚI2
Stanowisko ds. administracyjnych
(91) 48 04 848
 
wakat
NA.3
Stanowisko ds. administracyjnych
(91) 48 04 917
 
wakat
NA.4
Stanowisko ds. administracyjnych
 
 
wakat
NA.5
Stanowisko ds. administracyjnych
 
 
Patrycja Kossakowska
 NA.KS6
Stanowisko pomocnicze ds. administracyjnych
(91) 48 04 916
 
Monika Manna-Moszumańska
 NA.MN7
Stanowisko pomocnicze ds. administracyjnych
 
 
Monika Śleboda
 NA.ŚE8
Stanowisko pomocnicze ds. administracyjnych
 
 
Agata Biesiadecka
 NA.BE9
Stanowisko pomocnicze ds. administracyjnych
(91) 48 04 918
 

   

Do zadań wydziału należy w szczególności:
1) w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
a) rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę,
b) rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę,
c) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę,
d) rozpatrywanie wniosków o zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
e) udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra,
f) zatwierdzenie projektów budowlanych,
g) przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
h) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
i) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji
o pozwolenie na budowę oraz przekazywanie kopii tych rejestrów Wojewodzie Zachodniopomorskiemu ( do 5 dnia każdego miesiąca ),
j) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku  lub lokalu,
k) przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowę, kopii innych decyzji oraz zgłoszeń,
l) rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy.
2) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - wydawanie pozwoleń na realizację inwestycji drogowych,
3) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) opiniowanie i uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) opiniowanie planów zagospodarowania  przestrzennego województwa.
4) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
5) w zakresie zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych – przesyłanie organom podatkowym kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do 15 dnia każdego miesiąca,
6) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce  publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 r. – gromadzenie danych statystycznych
z ruchu budowlanego dla GUS za miesiąc, kwartał, półrocza i rok,
7) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – naliczanie opłaty skarbowej,
8) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – przekazywania odpisów ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowę i na rozbiórkę budynków, zgłoszeń budowy, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania budynków,
9) w zakresie zadań wynikających z rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych – wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynków jednorodzinnych,
10) przygotowywanie i przedstawianie materiałów i informacji dla potrzeb Zarządu i Rady Powiatu w zakresie zadań wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
11) w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – udzielanie zgody na odstępstwo od wymagań odnośnie sytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie linii kolejowych.

 

OPŁATY SKARBOWE

Opłaty skarbowe na podstawie przepisów prawa budowlanego
1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: ·         za każdy m2 powierzchni użytkowej ·         nie więcej niż     1,00 539,00
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00
c) innego budynku 48,00  
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00
e) budowli związanych z produkcja rolną 112,00
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi,
z zastrzeżeniem lit. g
2143,00
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra 105,00
h) innych budowli 155,00
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00
  UWAGA!!! W PRZYPADKU WYDAWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCEGO WIECEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY WYMIENIONY W NINIEJSZYM USTĘPIE, OPŁATĘ SKARBOWA POBIERA SIĘ OD KAŻDEGO OBIEKTU ODRĘBNIE  
2. zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00
3. przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby 90,00
4. zaświadczenie o samodzielności lokalu 17,00
5. pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36,00
6. poświadczenie własnoręczności podpisu 9,00
7. poświadczenie zgodności duplikatu odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5,00

  Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać: ·         gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17
w Stargardzie, w kasie Starostwa Powiatowego w Stargardzie (parter budynku), ·przelewem na konto: Pekao S.A. Oddział Stargard, Urząd Miejski Czarnieckiego 17 Stargard  Nr: 08124039011111000042165217  
Z opłaty skarbowej zwolnione są: ·jednostki budżetowe, ·jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego - wyłącznie w sprawach związanych z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.   Nie podlegają opłacie skarbowej: czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.   Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. Ostateczna weryfikacja prawidłowości naliczania opłaty skarbowej, będzie odbywała się w wydziale.
W momencie odbioru pozwolenia lub innego dokumentu może nastąpić konieczność dopłaty. W przypadku niedokonania czynności urzędowej lub nadpłaty opłata skarbowa podlega zwrotowi - na wniosek inwestora.  
Pozwolenie na budowę Do wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) należy dołączyć: ·cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   Projekt budowlany powinien zawierać: ·         projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, ·         projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystyką energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, ·w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.    
Zgłoszenie robót budowlanych   Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane): 1.     obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową
w ramach istniejącej działki siedliskowej: a)     parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b)    płyt do składowania obornika, c)     szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, d)    naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, e)     suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 2.     wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 3.     indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 4.     altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; 5.     wiat przystankowych i peronowych; 6.     budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; 7.     wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 8.     parkometrów z własnym zasilaniem; 9.     boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 12. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa
w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej
i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2; 16. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: a)     cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b)    uprawiania wędkarstwa, c)     rekreacji; 17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 18. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 20. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
i telekomunikacyjnych; 21. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: a)     posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, b)    punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, c)     piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 22. obiektów małej architektury; 23. ogrodzeń; 24. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 25. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; 26. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych
i rezerwatów przyrody; 27. instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.     Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na
(art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane):
1.     remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 2.     (uchylony); 3.     (uchylony); 4.     dociepleniu budynków o wysokości do 12 m; 5.     utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 6.     instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 7.     (uchylony); 8.     (uchylony); 9.     wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: a)     ziemnych stawów hodowlanych, b)    urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 10. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych; 11. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 12. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 13. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu; 14. instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 15. instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych; 16. montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.   art. 29a. ustawy Prawo budowlane 1.     Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2.     Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 3.     Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.   art. 30. ustawy Prawo budowlane 1.     Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 1)     budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21; 1a)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 2)     wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13; 3)     budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: a)     krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b)    urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, c)     na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy; 4)     budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 2.     W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 3.     Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 4.     W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 5.     Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.   Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dołączyć: ·         opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmianę sposobu użytkowania, ·         zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi, ·         oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ·         zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ·         ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, ·         w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.   Pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego:   Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego należy dołączyć: ·         zgodę właściciela obiektu ·         szkic usytuowania obiektu budowlanego, ·         opis zakresu i sposobu robót rozbiórkowych, ·         opisu sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, ·         pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane innymi przepisami szczególnymi, ·         w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.   Pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga rozbiórka: ·         budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości; ·         obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.   Rozbiórka obiektów budowlanych, nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.   Zmiana pozwolenia na budowę Do wniosku (złożonego w terminie ważności decyzji - pozwolenia na budowę) na udzielenie zmiany pozwolenia na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę) należy dołączyć: ·         4 egzemplarze zamiennej dokumentacji budowlanej, ·         oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ·         niezbędne opinie i uzgodnienia.   Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest zobowiązany za zgodą stron do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu.   Do wniosku o przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu należy dołączyć: ·         oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ·         zgodę strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę.   Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.   Zaświadczenie o samodzielności lokali Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali należy dołączyć: ·         szkic inwentaryzacyjny lokalu (wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi) z opisem, wykonany na odpowiednim fragmencie rzutu kondygnacji budynku, wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, ·         szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie.     INFORMACJA O WYDANYCH DECYZJACH O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTÓW MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - załącznik w dziale ogłoszenia INFORMACJA O WNIOSKACH O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTÓW MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO - załącznik w dziale ogłoszenia

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
03 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
03 sie 2007, godz. 08:16

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
15 kwi 2024, godz. 15:13