Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Zamówień i Inwestycji

Wydział Zamówień i Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

II piętro - pok. 201, 202 i 203

 stosowany symbol przy znakowaniu spraw WZ

 Imię i nazwisko
Symbol
 Stanowisko
 Telefon
 E-mail
Kamila Wójcik
 WZ.WJ1
 Dyrektor
(91) 48 04 881
starostwo@powiatstargardzki.pl
Marta Olczak-Kosińska
WZ.OC2
stanowisko ds. zamówień
(91) 48 04 824
 
wakat
WZ.3
stanowisko ds. organizacyjno - finansowych
(91) 48 04 838
 
wakat
WZ.4
stanowisko ds. inwestycji
(91) 48 04 920
 
Beata Ostrowska
WZ.OT5
stanowisko ds. zamówień
(91) 48 04 826
 

 

 Do zadań wydziału, należy w szczególności:

 

1. z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych:

1) przygotowywanie na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych  postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym określanie właściwego trybu postępowania, opracowywanie ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami, projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowywanie projektów pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,

2) przekazywanie informacji poszczególnym komórkom oraz jednostkom, niezbędnych do prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, ustalania warunków zamówienia, zapewniających  uzyskanie przedmiotu zamówienia o odpowiedniej jakości i właściwych parametrach technicznych oraz osiągnięcie celu zamówienia, któremu ma służyć przedmiot zamówienia,

3) współdziałanie z Komisją przetargową ds. zamówień publicznych,

4) opracowywanie rocznego planu zamówień dla starostwa na podstawie informacji złożonych przez komórki organizacyjne, w podziale na:

- zamówienia, do których znajduje zastosowanie ustawa – Prawo zamówień publicznych,

- zamówienia, do których nie znajduje zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych, ale ze względu na ich rodzaj i powtarzalność zasadnym jest
   zawarcie co najmniej rocznych umów,

- zamówienia, do których nie znajduje zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych, a ich rodzaj, charakter oraz znikomość nie wskazuje na potrzebę
    stosowania powyższych uregulowań,

5) opracowywanie rocznego planu zamówień zespolonych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu,

6) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych  sprawozdań
     z udzielonych zamówień,

7) inicjowanie i prowadzenie zamówień zespolonych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu, 

8) prowadzenie rejestrów zamówień do których stosuje się ustawę – Prawo zamówień publicznych, a także zamówień w stosunku do których następuje wyłączenie stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach w niej określonych,

9) kwalifikowanie przedkładanych przez komórki organizacyjne zamówień do właściwych procedur zamówień publicznych,

10) opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień oraz zleceń o wartości nie przekraczającej 14 000 euro, sporządzanych przez komórki organizacyjne Starostwa, z uwzględnieniem:

- zakazu dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy lub procedury udzielania zamówienia,

- sumowanie zamówień tożsamych, powtarzalnych, które w związku z tym mogłyby zostać uznane jako podzielone w celu uniknięcia stosowania procedur udzielania zamówień, z wyłączeniem sytuacji, gdy sumowanie zamówień z oczywistych względów jest niemożliwe, niecelowe i nieracjonalne, a tym samym uzasadnione okolicznościami sprzeciwiającymi się w sposób oczywisty ich łączeniu,

11) ustalanie z poszczególnymi komórkami oraz jednostkami treści projektów umów oraz projektów zmian umów, w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,

12) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy oraz   opracowywanie standardów udzielania zamówień,

13) współpraca z radcą prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej, konsultacji i reprezentacji procesowej w dziedzinie zamówień publicznych,

14) budowanie i prowadzenie bazy danych o zamówieniach publicznych,

2. z zakresu innych ustaw związanych z realizacją procesów:

1) prowadzenie zadań inwestycyjnych, których realizacja została przewidziana
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego oraz budżecie Powiatu, dla których Wydział jest dysponentem, 

2) prowadzenie zadań inwestycyjnych na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych, pod warunkiem że realizacja zadania została przewidziana
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego oraz budżecie Powiatu, 

3) opracowywanie bądź zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania  programów inwestycji określających koncepcje inwestycji w oparciu o wymagania określone przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych,  zakres rzeczowy i efekt użytkowy inwestycji, plan realizacji inwestycji wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym, sposób zagospodarowania majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji,

4) współdziałanie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,

5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, w tym:

- zlecanie podmiotom zewnętrznym wykonania opracowań, analiz, dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania,

- zlecanie podmiotom zewnętrznym nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami,  

6) planowanie, prognozowanie i  realizacja budżetu w zakresie działania wydziału,

3. z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Wydziału.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Ganczarska

Data wytworzenia:
01 wrz 2008

Osoba dodająca informacje

Barbara Ganczarska

Data publikacji:
01 wrz 2008, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
13 gru 2022, godz. 10:07