Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE 

 ul. Bogusława IV  , 73-110 Stargard,

stosowany symbol przy znakowaniu spraw TB

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Robert Szauman
TB.SA1
Dyrektor Wydziału
 (91) 578 13 80
starostwo@powiatstargardzki.pl
Berenika Ławrynowicz-Hering
TB.ŁW2
stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
 (91) 578 13 80
 
wakat
TB.3
stanowisko ds. obronnych
(91) 577 75 87
 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym :
a)    koordynowanie współpracy powiatowych służb, inspekcji i straży w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
b)    dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Starostę Stargardzkiego pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
c)    organizowanie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w celu stworzenia warunków zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjamii strażami,

2)    z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych:
a)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
b)    zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
c)    zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
d)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
e)    opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
 f)    prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g)    prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
h)    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

3)    z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
a)    zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
b)    koordynowanie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
c)    opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów: zarządzania kryzysowego i operacyjnego ochrony przed powodzią,
d)    przygotowywanie, na podstawie analizy zagrożeń w poszczególnych gminach, wytycznych Starosty do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
e)    opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 f)    przygotowywanie projektów wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w przypadku  wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
g)    przygotowywanie projektów wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w przypadku planowania użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem,
h)    realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa oraz przekazywania informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu określonego stopnia alarmowego,
 i)    organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4)    z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP:
a)    opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
b)    opracowywanie planu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne  Powiatu,
c)    planowanie i wnioskowanie o nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
d)    organizowanie,  przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
e)    opracowywanie założeń akcji kurierskiej w Powiecie,
 f)    reklamowanie, w określonym zakresie, osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
g)    planowanie wsparcia przez organy administracji samorządowej realizacji zadań Sił Zbrojnych RP / HNS /,
h)    organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych,
 i)    współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,

5)    z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu  działania Szefa OC Kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin :
a)    opracowanie i uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego planu obrony cywilnej Powiatu,
b)    uzgadnianie planów obrony cywilnej Gmin,
c)    opracowanie  i uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowego  planu  ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
d)    tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej,
e)    przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze Powiatu,
 f)    przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g)    opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

6)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości wydziału oraz koordynowanych przez wydział powiatowych służb, inspekcji i straży,

7)    z zakresu ustawy prawo farmaceutyczne - przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

8)    z zakresu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym - przygotowanie, na żądanie Wojewody, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia planu systemu działania państwowego ratownictwa medycznego,

9)    z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
a)    przygotowanie decyzji na przewóz ciał i szczątków z zagranicy celem pochówku na terytorium Powiatu ,
b)    przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
c)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu - do najbliższego szpitala  mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
d)    przygotowywanie procedury powołania - w razie braku uprawnionego lekarza - osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę,

10)    z zakresu ustawy o Karcie Polaka - wypłata świadczeń pieniężnych - na podstawie decyzji Wojewody-dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w  Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Powiatu Stargardzkiego,

11)    z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym:
  a)    przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawie powierzenia zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
  b)    prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie zadania usuwania i przechowywania pojazdów oraz występowanie do sądu z wnioskami o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu,
  c)    prowadzenie postępowań w sprawach zapłaty kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i likwidacją pojazdów,
  d)    gospodarowanie pojazdami przyjętymi na rzecz Powiatu,

12)   z zakresu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub innych obiektów pływających.

 

 

 

 


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
15 kwi 2024, godz. 13:30