308 Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru / Geodeta Powiatowy | BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru / Geodeta Powiatowy

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE
 
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
 

  stosowany symbol przy znakowaniu spraw NG

 

 

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Renata Torchała - Buława
NG.TR1
Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy
(91) 834 97 71 wew. 10
geodezja@powiatstargardzki.pl
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków - NG.I
Anna Zima
NG.I.ZM1
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500
(91) 834 97 71 wew. 15
 
Mariola Krzyżanowska
NG.I.KZ2
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500
 
 
Daniel Gajb
NG.I.GJ3
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500
(91) 834 97 71 wew. 12
 
Renata Macioszek
NG.I.MC4
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500
(91) 834 97 71 wew. 12
 
Barbara Przyszczepa
NG.I.PZ5
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500
 
 
Monika Bieńko
NG.I.BE6
ds. ewidencji  gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, osnów szczegółowych
(91) 834 97 71 wew. 25
 
wakat
NG.I.7
ds. ewidencji  gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, osnów szczegółowych
(91) 834 97 71 wew. 25
 
Kamila Sergej
NG.I.SR8
ds. rejestracji wpływających zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO 7 Mapa
(91) 834 97 71 wew. 55
 
Marta Kulawik
NG.I.KL9
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
(91) 834 97 71 wew. 29
 
 
Kamila Kaja
 
NG.I.KJ10
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
 
 
wakat
NG.I.11
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
 
 
wakat
NG.I.12
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
 
 
Piotr Garlicki
NG.I.GR13
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
(91) 834 97 71
wew. 28
 
Monika Stec
NG.I.SE14
ds. udostępniania materiałów z państwowego zasobu i informacji z operatu ewidencyjnego
(91) 834 97 71
wew. 14
 
Natalia Wesołowska-Cieślak
NG.I.WS15
ds. udostępniania materiałów z państwowego zasobu i informacji z operatu ewidencyjnego
(91) 834 97 71
wew. 18
 
wakat
NG.I.16
ds. ewidencjonowania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych BDOT500
 
 
Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - NG.II
Joanna Łukasiuk
NG.II.ŁK1
ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(91) 834 97 71 wew. 18
 
Aleksandra Cieślak
NG.II.CE2
ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(91) 834 97 71 wew. 17
 
Kamila Orzechowska
NG.II.OZ3
ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(91) 834 97 71 wew. 17
 
Agnieszka Kunicka
NG.II.KN4
ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
 
Kinga Świerczewska
NG.II.ŚI5
ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(91) 834 97 71 wew. 17
 
Ilona Krasecka
NG.II.KA6
ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(91) 834 97 71 wew. 14
 
Jolanta Rachwał
NG.II.RC7
ds. weryfikacji zbiorów danych i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych
(91) 834 97 71 wew. 19
 
Kazimiera Kaczorowska
NG.II.KC8
ds. weryfikacji zbiorów danych i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych
(91) 834 97 71 wew. 19
 
Sylwia Kwiatkowska
NG.II.KI9
ds. obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych i wniosków na udostępnienie informacji z operatu ewidencyjnego 
(91) 834 97 71 wew. 55
 
Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - NG.III
Elżbieta Wegner
NG.III.WG1
ds. koordynacji sytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(91) 834 97 71 wew. 26
 
Joanna Piekarska
Kamila Burakowska
NG.III.PE2
NG.III.BR2
ds. koordynacji sytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(91) 834 97 71 wew. 26
 
 

 

Do zadań wydziału należą w szczególności zadania  należące do kompetencji Starosty Stargardzkiego z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
    a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
    -ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
    -geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
    -gleboznawczej klasyfikacji,
    b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych,
    c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,
2) uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
3) ustalanie wysokości opłat,
4) wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
5) weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności:
    a) wykonywania pomiarów oraz opracowania wyników tych pomiarów,
    b) kompletności przekazywanych wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
6) przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
8) ewidencjonowanie materiałów zasobu,
9) udostępnianie powiatowego zasobu zainteresowanym podmiotom,
10) tworzenie, prowadzenie  i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
11) koordynacja  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
12) zakładanie osnów szczegółowych i uzgadnianie ich projektów,
13) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
14) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych, dotyczących nieruchomości,
15) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
16) sporządzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawień danych, objętych ewidencją gruntów i budynków,
17) zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków uprawnionym  podmiotom,
18) prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład krajowego sytemu informacji o terenie,
19) prowadzenie rejestru cen nieruchomości określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych i udostępnianie,
20) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;
21) aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych,
22) przekazywanie systematycznie wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niż raz na pół roku kopii baz danych ewidencyjnych,
23) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
24) wydawanie licencji określające uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
25) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
26) udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
    a) wypisów  z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
    b) wyrysów z mapy ewidencyjnej,
    c) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
    d) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych,
27) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
28) przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych,
29) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów;
30) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
31) wyłączanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły wartość użytkową,
32) doskonalenie metod gromadzenia i wykorzystania zasobu poprzez wdrażanie nowych technik i technologii,
33) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, nadzorowaniem i odbiorami prac geodezyjnych i kartograficznych,
34) opracowanie i realizacja rocznych planów finansowych w zakresie finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii,
35) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania
z zakresu: planowania gospodarczego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne,
36) współdziałanie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Rybicka

Data wytworzenia:
01 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Monika Rybicka

Data publikacji:
01 mar 2018, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
02 cze 2022, godz. 13:30