Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakres Działania i Zadania Powiatu

 

Zakres działania i zadania powiatu

 

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 

- edukacji publicznej,

- promocji i ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej,

- polityki prorodzinnej,

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- transportu zbiorowego i dróg publicznych,

- kultury i ochrony dóbr kultury,

- kultury fizycznej i turystyki,

- geodezji, kartografii i katastru,

- gospodarki nieruchomościami,

- administracji architektoniczno-budowlanej,

- gospodarki wodnej,

- ochrony środowiska i przyrody,

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

- ochrony praw konsumenta,

- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- obronności,

- promocji powiatu,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto:

- Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

- Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

- Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

- Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

- Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

- Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

- Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

- Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

- W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

- Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

- Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.

- Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania czynności, również poza terenem powiatu.

- Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

 Tekst łatwy w czytaniu – opis działalności powiatu

 

 

 Powiat  to samorząd i jest większy od gminy. Gminy wchodzą w skład powiatu. Powiat Stargardzki tworzy 10 gmin : Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Gmina-Miasto Stargard, Suchań.

W każdym powiecie wybierany jest Zarząd. W naszym powiecie Zarząd
to grupa trzech osób: starosta, wicestarosta i członek zarządu. Starosta organizuje pracę Zarządu i urzędu. Zarząd i inne osoby, które pracują w urzędzie nazywa się urzędnikami.

zdjęcie przedstawia Starostę Iwonę Wiśniewską Starosta Iwona Wiśniewska

zdjęcie przedstawia Wicestarostę Łukasza Wilkosza Wicestarosta Łukasz Wilkosz

zdjęcie przedstawia Członka Zarządu Irenę Agatę Łucką Członek Zarządu Irena Agata Łucka

zdjęcie przedstawia budynek Starostw powiatowego w Stargardzie Zarząd i inni urzędnicy pracują w urzędzie, który nazywa się Starostwem Powiatowym. Budynek urzędu znajduje się w Stargardzie przy ulicy Skarbowej 1.

Powiat wykonuje wiele  zadań przy pomocy służb mieszczących się w innych budynkach na terenie miasta. Taką administracją w powiecie jest na przykład: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, szkoły ponadpodstawowe.

Na parterze w budynku w holu Starostwa Powiatowego znajduje się kancelaria ogólna. W kancelarii każdy obywatel może złożyć swój wniosek lub podanie. Pracownicy kancelarii  służą pomocą w wypełnieniu druków. Mieszkańcy mogą dzwonić do kancelarii  na numer  telefonu 91 48 04 800 i uzyskać połączenie
z właściwym wydziałem lub biurem. Wykaz telefonów zamieszczony jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce o nazwie -Wydziały, zespoły
i samodzielne stanowiska.

 Nasz samorząd zajmuje się wieloma sprawami ważnymi dla mieszkańców całego powiatu. Prowadzi szkoły średnie, gdzie uczy się młodzież.

Dba o zdrowie mieszkańców prowadząc szpital powiatowy. Udziela pomocy dla rodzin, które są w trudnej sytuacji. Urzędnicy prowadzą wypożyczalnię sprzętu
z wózkami inwalidzkimi, balkonikami rehabilitacyjnymi lub kulami inwalidzkimi. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga w otrzymaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

W urzędzie jest specjalny punkt, gdzie można za darmo otrzymać pomoc prawnika.

Jednym z urzędników w Starostwie jest Rzecznik Praw  Konsumenta. Rzecznik pomaga złożyć skuteczną reklamację kiedy sprzedawca nie chce jej przyjąć.

W Starostwie można też zarejestrować łódź i wyrobić kartę wędkarską. Mieszkańcy  mogą w Wydziale Komunikacji zarejestrować kupiony samochód, założyć profil kierowcy i otrzymać blankiet prawa jazdy.

W urzędzie mieści się Biuro rzeczy znalezionych, gdzie można zgłosić się
w przypadku zgubienia kluczy, telefonu lub innych rzeczy.

Starosta wydaje wiele ważnych decyzji i dokumentów takich jak: pozwolenia na budowę domu, pozwolenia na wycięcie drzew, pozwolenia na zmianę przeznaczenia gruntów.

Powiat przekazuje też środki finansowe na inne działania realizowane przez służby jak: remonty dróg powiatowych, zabytków. Przekazywane są też pieniądze dla szkół, szpitala i dla osób bezrobotnych.

Mieszkańcy mogą skontaktować się z urzędem w każdy dzień pracujący od poniedziałku do piątku w godzinach od.8.00 do 16.00.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
02 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
02 sty 2007, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

Michał Witkowski

Data aktualizacji:
06 lip 2021, godz. 11:39